بررسی اثرات کم آبیاری و ارزیابی اقتصادی آن در عملکرد چغندرقند


بررسی اثرات کم آبیاری و ارزیابی اقتصادی آن در عملکرد چغندرقند
نتایج سال دوم این طرح نشان می‌دهد که مقدار آب بر روی برخی از صفات تاثیر معنی‌دار داشته هست .


تاثیر دور و عمق آبیاری بر عملکرد محصول ارقام جو (نوماروتروپی)
بطوریکه با کم شدن مقدار آب ، ازت و سدیم ریشه افزایش عملکرد ریشه کاهش یافته هست .


اثر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در منطقه سیستان
دور آبیاری بر روی مقدار سدیم ریشه اثر معنی‌دار داشته هست بطوریکه در دور 12 روز بیشتر از 8 روز بوده هست در سال دوم نیز همانند سال اول آبیاری تا 80 % نیاز آبی گیاه تعیین شده هست و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.


ارزیابی لاینهای پیشرفته گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد در شرایط تنش شوری


تعیین آب مصرفی پتانسیل پنبه رقم بلغار در منطقه مغان


74 out of 100 based on 64 user ratings 914 reviews

تعیین میزان تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع چمن
تعیین آب مصرفی پتانسیل گیاه ذرت در منطقه مغان به روش لایسیمتری
تاثیر رژیمهای آبیاری بر عملکرد ارزن علوفه ای در شرایط خاک و آب شور منطقه یزد
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گندم
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل ذرت دانه ای
تعیین نیاز آبی جو و ارزیابی آمار و ارقام ارایه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان کشور به منظور تکمیل و افزایش دقت آن با استفاده از تحقیقات لایسیمتر
اثرات مانداب کوتاه مدت بر رشد و عملکرد گندم و تاثیر زهکشی سطحی در افزایش تولید
مقایسه عملکرد ارقام مختلف یونجه در شرایط شور
مطالعه و بررسی تجمع فلزات سنگین ناشی از آبیاری فاضلاب در اندامهای مختلف گیاه ذرت در منطقه جنوب تهران
بررسی رقابت یولاف وحشی با گندم تحت شرایط شوری و اثر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*