بررسی تغییرات کمی و کیفی و میزان خودپالایی فاضلاب شهر فیروزآباد جهت استفاده در آبیاری

ارزیابی فنی سیستم های آبیاری میکرو (تراوا، لوله های دوجداره و قطره ای) و بررسی کاربرد این سیستم ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت خیار
تعیین تاثیر رژیم های مختلف کودی و آبیاری بر عملکرد دو رقم سیب زمینی
اثر رژیم های آبیاری و اندازه پیاز مادری بر کمیت و کیفیت بذر پیاز قم تگزاس ارلی گرانوم 50
بررسی تاثیر محدودیت آبیاری بر عوامل کمی و کیفی ارقام تجارتی سیب زمینی در مرحله ابتدائی رشد
غربال کولتیوارهای جدید چغندر قند تحت شرایط تنش شوری در مزرعه و گلخانه
بررسی اثرات پایه و مقادیر مختلف آبیاری بر میزان رشد بازدهی و کیفیت میوه درختان سیب
بررسی اثرات مقادیر مختلف پتاس توام با تنشهای مختلف آبی بر عملکرد دو رقم سورگوم علوفه ای
تعیین آب مصرفی پتانسیل هیبریدهای 604 و 704 گیاه ذرت دانه ای به روش لایسیمتر و مقایسه آن با روش طشتک تبخیر در منطقه بلوچستان
ارزیابی اثر کم آبیاری بر روی مراحل مختلف رشد رویشی، زایشی و پرشدن دانه در ذرت دانه ای سینگل کراس 704
تاثیر رژیم آبیاری و فاصله ردیف بر عملکرد بذر یونجه رقم بغدادی در شمال خوزستان
تعیین دور و عمق آبیاری به کمک تشتک تبخیر و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت پنبه
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*