تاثیر محدودیت آبیاری بر عوامل کمی و کیفی ارقام تجارتی سیب‌زمینی در مرحله ابتدائی رشد


تاثیر محدودیت آبیاری بر عوامل کمی و کیفی ارقام تجارتی سیب‌زمینی در مرحله ابتدائی رشد
به منظور بررسی عکس‌العمل ارقام زودرس ، میان‌رس و دیررس سیب‌زمینی به تنش رطوبتی در مرحلهء رشد ابتدائی (فاصلهء سبز شدن تا تشکیل غده‌ها) و تعیین حد تحمل این ارقام به طول دورهء خشکی، آزمایشی با هستفاده از طرح آزمایشی کرتهای بک بار خرد شده انجام گردید.


بررسی کم آبیاری به روش بارانی بر روی خواص کمی و کیفی پنبه
تنش‌های رطوبتی در مرحله یاد شده شامل پنج سطح l5-l1 (به ترتیب شروع آبیاری سپس حدود 160، 230، 300، 340، و 100 + 230 میلی‌متر تبخیر از تشتک کلاس A) بعنوان کرت اصلی و چهار رقم سیب‌زمینی (مارفونا، اگریا، کوزیما و کنکورد) بعنوان کرت فرعی مورد ارزیابی برنامه گرفت .


ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف تعیین طول شیار و انتخاب روش بهینه در گرگان
از نر عملکرد غده در واحد سطح تیمار 12 در اولین گروه و تیما 14 در آخرین گروه و سایر تیمارهای آبیاری در حد واسط بین این دو تیمار همگی دریک گروه برنامه می‌گیرن.


بررسی تاثیر آبیاری قطره ای بر مقدار آب مصرفی وخصوصیات کمی وکیفی پنبه
رقم مارفونا بیشترین و رقم اگریا کمترین عملرد را حاصل نموده هست ولی ارقام v2 تا v4 در یک گروه برنامه می‌گیرند.


بررسی و مقایسه روشهای مختلف طول بهینه شیار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی تجرک- استان همدان
از نظر عملکرد آب مصرفی (W.U.E) در تیمار l3 بهترین و تیمار l1 بدترین نتیجه را حاصل نمود و رقم مارفونا بالاترین عملکرد را حاصل نموده هست .


بررسی و مقایسه نیاز آبی پنبه ارقام سای اکرا و ساحل به روش لایسیمتری


ارزیابی فنی سیستم های آبیاری میکرو (تراوا، لوله های دوجداره و قطره ایی) و بررسی کاربرد این سیستم ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت گوجه فرن


66 out of 100 based on 31 user ratings 656 reviews

تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ‏‎ETO‎‏ (چمن)
تاثیر سطوح مختلف ازت و دور آبیاری بر صفات کمی و کیفی پسته
کاهش دفعات آبیاری درختان پسته در دوران خواب گیاه و تعیین اثرات آن
بررسی امکان تغییر سیستم آبیاری از روش سطح به زیرزمینی و تعیین تاثیر تغییر سیستم بر روی میزان ‏‎Earl spliting‎‏ در درختان بارور پسته
بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر روی عملکرد دانه و روغن صفات مهم زراعی درسه رقم گلرنگ زراعی
بررسی کارآیی مصرف آب درسه رقم سویا با استفاده از سیستم آبیاری بارانی تک شاخه ای
تعیین مناسبترین رقم مقاوم کلزا به شوری آب آبیاری
بررسی تاثیر آرایش کاشت و روش آبیاری در کارآیی مصرف آب، کمیت و کیفیت کلزا
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*