بررسی تاثیر مکانیزم خاک ورزی در کاهش منطقه آبیاری پنبه

بررسی تاثیر آرایش کاشت و روش آبیاری در کارآیی مصرف آب، کمیت و کیفیت کلزا
بررسی اثرات عمق کاشت و زمان آبیاری تابستانه بر عملکرد زعفران و جمعیت کنه عامل پوسیدگی پیاز زعفران درگناباد
امکان بکارگیری تکنیکهای مختلف جمع آوری نزولات آسمانی در باغات زیتون در استان کرمانشاه (منطقه سرپل ذهاب)
تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کیفیت شش رقم انگور
بررسی تاثیر روشهای مختلف آماده سازی سطح آبخیز درختان و فواصل کاشت جهت استحصال آب باران و کاربرد کود در عملکرد باغ انگور دیم بایک نوبت آبیاری
مقایسه مقاومت به شوری در 10 رقم از انار تجارتی استان یزد
How can I reliably determine uploaded file name in a Perl CGI script?
Substituting text in a file within a Perl script
Using Perl, how can I rename files in all subdirectories of a drive?
How do I create a directory and parent directories in one Perl command?
How can I determine if scp is available from Perl?
Temporarily Redirect STDOUT to /dev/null - Not Working All The Time
What's the easiest way to write to a file using Perl?
What is the best way to create a class attribute in Moose?
how to compress a bus net?
OLE Automation basics with Perl
بررسی مدیریت آبیاری بادام با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای
بررسی الگوهای مختلف آبیاری شیاری یک درمیان در مقدار کل آب مصرفی وعملکرد پنبه
بررسی تاثیر تنش آبی بر عملکرد و نوسانات جمعیت عسلک پنبه درمناطق پنبه کاری کشور
بررسی اثرات آبیاری، تغذیه و زمان برداشت بر روی کیفیت و عمر انباری سیب رددلیشز
بررسی های فیزیولوژیکی تحمل به خشکی در چغندرقند در ارتباط با ازت و پتاسیم
بررسی میزان جذب و تلفات کودی ازته و فسفره در زراعت چغندرقند با استفاده از لایسیمتر زهکش دار بدون سطح ایستایی
بررسی رابطه پارامترهای مرفولوژیک با تحمل به خشکی در چغندرقند
اثر مدت مانداب کوتاه مدت بر رشد و عملکرد گندم و تاثیر زهکشی سطحی در افزایش تولید
بررسی اثر نوع و زمان کاربرد زیرشکن بر آب مصرفی و خصوصیات کمی و کیفی محصول پنبه
اثرات کمبود آب بر خواص کمی و کیفی ارقام پنبه و تعیین تابع تولید
تاثیر تنش آبی بر عملکرد یونجه
بررسی روند تجمعی بعضی از عناصر سنگین در خاک و گیاه در اثر تیمارهای کمپوست شهری و لجن فاضلاب
بررسی آبشوئی نیترات از منابع کودهای اوره و ‏‎SCU‎‏ با دو برنامه آبیاری و با استفاده از لایسیمتر
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*