کالیبراسیون نرم افزار ‏‎Cropwat‎‏ جهت تعیین نیاز آبی چغندر قند در ایران


کالیبراسیون نرم افزار ‏‎Cropwat‎‏ جهت تعیین نیاز آبی چغندر قند در ایران
این آزمایش در تاریخ 21/2/79 کشت گردیده و نوع بذر ‏‎IC1‎‏ و ‏‎IC2‎‏ بوده هست .


اثر مدت مانداب کوتاه مدت بر رشد و عملکرد گندم و تاثیر زهکشی سطحی در افزایش تولید
آبیاری اول و دوم به صورت بارانی به ترتیب در تاریخ های 27/2/79 و 28/2/79 انجام شده هست .


بررسی اثر نوع و زمان کاربرد زیرشکن بر آب مصرفی و خصوصیات کمی و کیفی محصول پنبه
% جوانه زنی در تاریخ 1/3/79 حدود 20 % 3/3 79 حدود 50 %، 7/3/80 حدود 90 % و در تاریخ 12/3/79 جوانه زنی به صد در صد رسیده هست همانطور که بیان شد مرحله اول وقتی هست که حدود 100-90 % بذور جوانه شده هست .


اثرات کمبود آب بر خواص کمی و کیفی ارقام پنبه و تعیین تابع تولید
بنابراین مرحله اول در حدود 15 تا 20 روز طول کشیده هست .


تاثیر تنش آبی بر عملکرد یونجه
مرحله دوم : در این مرحله پوشش کامل مزرعه مد نظر بوده هست ) بیشتر از 80 % که در تاریخ 11/5/79 اتفاق افتاده هست .


بررسی روند تجمعی بعضی از عناصر سنگین در خاک و گیاه در اثر تیمارهای کمپوست شهری و لجن فاضلاب
بنابراین مرحله دوم 60-50 روز پس از انتهای مرحله اول بطول انجامیده هست .


بررسی آبشوئی نیترات از منابع کودهای اوره و ‏‎SCU‎‏ با دو برنامه آبیاری و با استفاده از لایسیمتر
مرحله سوم :این مرحله از انتهای مرحله دوم تا شروع کاهش % پوشش گیاهی مزرعه می باشد .


تعیین دور و عمق آبیاری در زراعت کلزا
مرحله چهارم:در این طرح حاضر مرحله چهارم اتفاق نیفتاده و در انتهای مرحله سوم درتاریخ 6/9/79 محصول برداشت گردیده هست .


تعیین نیاز آبی گندم و ارزیابی آمار و ارقام ارائه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان کشور به منظور تکمیل و افزایش دقت آن با استفاده از تحقیقات لایسیم

نمایه ها:


54 out of 100 based on 19 user ratings 644 reviews