تعیین عمق و دور آبیاری در زراعت کلزا


تعیین عمق و دور آبیاری در زراعت کلزا
در این آزمایش مقدار آب مورد نیاز آبیاری و دور مناسب آبیاری کلزا رقم طلایه در منطقه کبوتر آباد اصفهان بررسی گردید.


بررسی کاربرد صفحات مستغرق به منظور جلوگیری از رسوبگذاری در مدخل نهرهای آبرسانی
تیمارهای مورد بررسی چهار دور آبیاری سپس از 50، 75،‌100، 125 میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک کلاس ‏‎A‎‏ بود و عمق آب آبیاری بر پايه رطوبت خاک در وقت آبیاری طوری محاسبه می گردید که رطوبت خاک به حد ظرفیت مزرعه برسد در پایان سال بالاترین عملکرد معادل 3075 کیلوگرم در هکتار ازتیمار مربوط به آبیاری پس از 75 میلی متر تبخیر تجمعی بدست آمد .


ارزشیابی تحمل ژنوتیپهای لوبیا به تنش آبی


انتخاب با تحمل ترین ارقام انار به شوری


74 out of 100 based on 64 user ratings 914 reviews

بررسی اثر توام آب آبیاری و میکرو المنت بر بر افزایش عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در قزوین
اثر رژیمهای آبیاری و اندازه پیاز مادری بر کمیت و کیفیت بذر پیاز رقم تگزاس ارلی گرانو 502
تعیین نیاز آبی و مقایسه با روش آبیاری تحت فشار قطره ای در درختان بادام ارومیه
تعیین نیاز آبی و مقایسه سه روش آبیاری تحت فشار قطره ای در درختان زردآلوی ارومیه
تعیین نیاز آبی و مقایسه سه روش آبیاری تحت فشار قطره ای در درختان گردوی ارومیه
ارزیابی تحمل ژنوتیپهای لوبیا به تنش آبی
بررسی کارآیی مصرف آب بر ارقام گندم در سطوح مختلف کوددهی
تعیین نیاز آبی گیاه پنبه و ضریب گیاهی KC مربوط به آن به روش لایسیمتری در منطقه کاشمر قم
تاثیر رژیمهای مختلف کودی و آبیاری بر عملکرد دو رقم سیب زمینی زودرس و میان رس
بررسی اثر توام آب آبیاری و میکروالمنت بر بر افزایش عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در قزوین
بررسی اثر توام آب آبیاری و عناصر کم مصرف روی و منگنز و بر در افزایش عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در قزوین
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*