تعیین نیاز آبی غلات و ارزیابی آمار و ارقام ارائه شده در کتاب نیاز آبی گیاهان کشور به منظور تکمیل و افزایشش دقت آن با استفاده از تحقیقات لایسی

بررسی سیستم جمع آوری روانآب بر روی رشد درختان دیم در مناطق مختلف کشور
تعیین دور مناسب آبیاری گندم در گلپایگان
تاثیر رژیم های آبیاری بر عملکرد محصول و راندمان مصرف آب در یونجه
اثر مانداب کوتاه مدت بررشد و عملکرد گندم و تاثیرزهکشی سطحی در افزایش تولید
اثر مقادیر شوری آب آبیاری بر روی عملکرد ارقام جو و خواص شیمیایی خاک
بررسی اثر آبیاری تکمیلی و میزان کود ازته بر روی روند رشد عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم رقم زاگرس در شرایط آب و هوایی اهواز
بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و شیوه مصرف کودهای میکروبر روی عملکرد خیار پارتنوکارپ
تعیین درجه تحمل به شوری ارقام کلزا و بررسی تاثیر آبیاری با آب های شور بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه و روغن ارقام متحمل کلزا
ارزیابی فنی و اقتصادی طرحهای آبیاری بارانی ، اجرا شده بر روی محصول سیب زمینی در استانهای اصفهان و همدان
ارزیابی فنی و اقتصادی طرحهای آبیاری بارانی اجرا شده بر روی محصول سیب زمینی در استانهای اصفهان و همدان
کاربرد فرضیه انطباق در یک حوضه طبیعی کوچک (نوع پنجم)
ارزیابی واکنش ارقام و لاینهای برنج نسبت به دورهای مختلف آبیاری
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*