بررسی روابط آبی 20 رقم و لاین گندم در شرایط شور

اثر مقادیر شوری آب آبیاری بر روی عملکرد ارقام جو و خواص شیمیایی خاک
بررسی اثر آبیاری تکمیلی و میزان کود ازته بر روی روند رشد عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم رقم زاگرس در شرایط آب و هوایی اهواز
بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و شیوه مصرف کودهای میکروبر روی عملکرد خیار پارتنوکارپ
تعیین درجه تحمل به شوری ارقام کلزا و بررسی تاثیر آبیاری با آب های شور بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه و روغن ارقام متحمل کلزا
ارزیابی فنی و اقتصادی طرحهای آبیاری بارانی ، اجرا شده بر روی محصول سیب زمینی در استانهای اصفهان و همدان
ارزیابی فنی و اقتصادی طرحهای آبیاری بارانی اجرا شده بر روی محصول سیب زمینی در استانهای اصفهان و همدان
How can I reliably determine uploaded file name in a Perl CGI script?
Substituting text in a file within a Perl script
Using Perl, how can I rename files in all subdirectories of a drive?
How do I create a directory and parent directories in one Perl command?
How can I determine if scp is available from Perl?
Temporarily Redirect STDOUT to /dev/null - Not Working All The Time
What's the easiest way to write to a file using Perl?
What is the best way to create a class attribute in Moose?
how to compress a bus net?
OLE Automation basics with Perl

بررسی روابط آبی 20 رقم و لاین گندم در شرایط شور
این طرح در سه سطح شوری آب آبیاری 4/2 ، 9/9 و 14 دسی زیمنس بر متر در سال زراعی 79-78 اجرا گردید.


کاربرد فرضیه انطباق در یک حوضه طبیعی کوچک (نوع پنجم)
نتایج بررسیها نشان داد که لاینها و ارقام اشوا، Shwa/mdd، 4403، 4508، 4115 و 4118 در شرایط شور نسبت به سایر ارقام و لاینها از % جوانه زنی پایینتری برخوردار بودند و در نهایت عملکرد کمتری نسبت به سایرین داشتند.


ارزیابی واکنش ارقام و لاینهای برنج نسبت به دورهای مختلف آبیاری
ارقام و لاینهای سرخ تخم، روشن، و نسبت به سایر ارقام و لاینها از % سبز و جوانه زنی و رشد بالاتری در شرایط شور و غیر شور برخوردار بودند و در نهایت نسبت به سایر ارقام و لاینها از عملکرد بالاتری برخوردار بودند.


بررسی دور آبیاری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد برنج
این طرح در سال زراعی 80-79 با 20 رقم گندم در دو سطح به ترتیب 2 و 3 دسی زیمنس بر متر در حال بررسی و اجرا می باشد.


اثر عمق و دوام غرقآبی در دوره های مختلف رشد کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار


تعیین ضریب تصحیح اندازه حرکت ، ‏‎B‎‏ ، در کانال سرریزهای جانبی


78 out of 100 based on 43 user ratings 68 reviews

بررسی اقتصادی و اجتماعی حوزه های خرانق به منظور ایجاد سدهای زیرزمینی (در استان یزد)
مقایسه راندمان مصرف آب به روش آبیاری سفالی و آبیاری قطره ای بر روی خصوصیات کمی
بررسی آزمایشگاهی روشهای سازه ای افزایش راندمان آبگیری در آبگیرهای ثقلی
ارزیابی مدل رایانه ای ‏‎SWAP‎‏ یا آزمون آبشویی مزرعه ای در منطقه چاه افضل استان یزد
تعیین حد آستانه تحمل به شوری پنج رقم گندم نان
بررسی مصرف بهینه آب در لیموترش به روش آبیاری قطره ای
بهینه سازی سیستم های استحصال و ذخیره نزولات آسمانی ( طرح محوری )
بررسی اثرات کم آبیاری بر کمیت و کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه فرنگی رقم کورال
ارزیابی یک مدل نیمه تجربی به منظور طراحی فاصله بهینه قطره چکانها
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*