بررسی تاثیر آب و کود در سیستم آبیاری قطره ای و سطحی


بررسی تاثیر آب و کود در سیستم آبیاری قطره ای و سطحی
این طرح به مدت 4 سال زراعی وبه منظور تعیین مقدار بهینه آب وکود مورد نیاز درسیستم آبیاری قطره ای وسطحی به اجرا درآمده که سال 1379 سال هستبرنامه و یکنواختی تیمارها واز سال 80 تیمارهای طرح اعمال می گردد ویادداشت برداری وثبت اطلاعات آغاز خواهد شد.


مقایسه راندمان مصرف آب به روش آبیاری سفالی و آبیاری قطره ای بر روی خصوصیات کمی


بررسی آزمایشگاهی روشهای سازه ای افزایش راندمان آبگیری در آبگیرهای ثقلی


60 out of 100 based on 35 user ratings 1160 reviews

ارزیابی مدل رایانه ای ‏‎SWAP‎‏ یا آزمون آبشویی مزرعه ای در منطقه چاه افضل استان یزد
تعیین حد آستانه تحمل به شوری پنج رقم گندم نان
بررسی مصرف بهینه آب در لیموترش به روش آبیاری قطره ای
بهینه سازی سیستم های استحصال و ذخیره نزولات آسمانی ( طرح محوری )
بررسی اثرات کم آبیاری بر کمیت و کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه فرنگی رقم کورال
ارزیابی یک مدل نیمه تجربی به منظور طراحی فاصله بهینه قطره چکانها
تاثیر کم آبیاری بر عملکرد محصول ذرت دانه ای و شاخص های کیفیت در منطقه کبوتر آباد
تاثیر زمان اولین آبیاری بعداز کاشت بر عملکرد و مقدار آب مصرفی در پنبه
افزایش کارآیی مصرف آب در زراعت چغندرقند با تغییر آرایش کاشت
بررسی کمیت و کیفیت رسوبات شبکه های آبیاری اصفهان و امکان کاربرد آن در عرصه های کشاورزی
تاثیر کم آبیاری روی درختان مثمر خرمای مضافتی تحت روش آبیاری سطحی در منطقه بم
استفاده مجدد از خروجی تصفیه خانه فاضلاب ( پساب ) در آبیاری اراضی و بررسی تغییرات حاصله در خاک وگیاه
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*