بررسی دور آبیاری و مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد میزان روغن کلزا


بررسی دور آبیاری و مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد میزان روغن کلزا
این آزمایش به منظور بررسی تاثیر دور آبیاری و مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد و میزان روغن کلزا با 12 تیمار در قالب طرح اسپیلت پلات و در سه تکرار به مرحله اجرا درآمده هست.


ارزیابی کیفیت آب آبیاری مزارع توتونکاری استان گلستان و تعیین حد بحرانی کلر در آن
در سال 79 عملیات کاشت و آبیاری و مراقبتهای زراعی بموقع انجام و در حال حاضر تیمارها از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار می باشند.


تاثیر برنامه ریزی آبیاری بر عملکرد گیاه توتون در مقایسه با شرایط دیم


بررسی امکان استفاده مجدد از زه آب کشتهای گلخانه ای جهت مقابله با کم آبی در مناطق خشک


72 out of 100 based on 27 user ratings 302 reviews

آبیاری زیرزمینی درختان پسته با لوله مشبک و پوشش پارچه پلاستیکی
تصفیه پذیری پساب صنایع کانی غیرفلزی در جهت احیای بیابانهای اطراف (مطالعه موردی کارخانه ارچین میبد)
بررسی عملکرد گندم تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مناطق دیم
بررسی عملکرد سیستم آبیاری سنترپیوت در مغان
بررسی هرز آب در سیستم آبیاری سنترپیوت در دو حالت استفاده از آبپاش ضربه ای و اسپریر با بوم
بررسی اثرات زمان آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور رقم سفید بی دانه در استان قزوین
مقایسه روشهای آبیاری سطحی و قطره ای بر روی گلسرخ در کاشان
امکان سنجی مجدد از فاضلاب سلف سرویس پردیسه اصلی برای آبیاری فضای سبز دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
بررسی ویژگی های تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی قنات دولت آباد یزد به عنوان شاخص از قنوات مناطق خشک و بیابانی
عکس العمل گندم دیم نسبت به سطوح مختلف آبیاری تکمیلی و نیتروژن
بررسی اثرات سطوح مختلف تک آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای بهاره در شرایط دیم
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*