بررسی و تعیین اثرات سطوح مختلف عناصر ریزمغذی و آبیاری در مراحل مختلف رشد نبات و ارزیابی اقتصادی آنها بر عملکرد گندم آبی


بررسی و تعیین اثرات سطوح مختلف عناصر ریزمغذی و آبیاری در مراحل مختلف رشد نبات و ارزیابی اقتصادی آنها بر عملکرد گندم آبی
اثر تیمارهای کودی بر عملکرد دانه معنی دار شده هست.


آبیاری زیرزمینی درختان پسته با لوله مشبک و پوشش پارچه پلاستیکی
اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد دانه در سطح احتمال 1% معنی دار گردید و مقایسه میانگین به روش دانکن در سطح احتمال 1% معنی دار گردید و مقایسه میانگین به روش دانکن در سطح احتمال 1% تیمارها را در دو گروه برنامه داده هست.


تصفیه پذیری پساب صنایع کانی غیرفلزی در جهت احیای بیابانهای اطراف (مطالعه موردی کارخانه ارچین میبد)
تیمار آبیاری ‏‎ ‏‎I1‎‏ با متوسط عملکرد 6214 در هکتار در گروه ‏‎A‎‏ برنامه گرفت و بقیه تیمارها در گروه ‏‎B‎‏ برنامه گرفتند.


بررسی عملکرد گندم تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مناطق دیم
میزان مصرف آب در تیمار ‏‎I1‎‏ ، 4300 متر مکعب در هکتار بوده هست.


بررسی عملکرد سیستم آبیاری سنترپیوت در مغان
اثر متقابل آبیاری و کود معنی دار نشده هست.


بررسی هرز آب در سیستم آبیاری سنترپیوت در دو حالت استفاده از آبپاش ضربه ای و اسپریر با بوم
لکن مقایسه عملکرد میانگین به روش دانکن در سطح احتمال 1% تیمارها را در سه گروه گروه بندی نموده هست.


بررسی اثرات زمان آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور رقم سفید بی دانه در استان قزوین
بهترین ترکیب آبیاری و کود که بالاترین عملکرد را داشته، در سطح یک % در گروه ‏‎A‎‏ برنامه گرفته هست تیمار ‏‎I2F1‎‏ با میانگین عملکرد 6479 کیلوگرم در هکتار با میزان مصرف آب 3900 متر مکعب در هکتار بوده هست.‎‏

مقایسه روشهای آبیاری سطحی و قطره ای بر روی گلسرخ در کاشان


78 out of 100 based on 23 user ratings 848 reviews

امکان سنجی مجدد از فاضلاب سلف سرویس پردیسه اصلی برای آبیاری فضای سبز دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
بررسی ویژگی های تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی قنات دولت آباد یزد به عنوان شاخص از قنوات مناطق خشک و بیابانی
عکس العمل گندم دیم نسبت به سطوح مختلف آبیاری تکمیلی و نیتروژن
بررسی اثرات سطوح مختلف تک آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای بهاره در شرایط دیم
بررسی و تعیین بهترین میزان تک آبیاری و تاریخ کاشت برای پنج رقم گندم در شرایط دیم
بررسی اثرات آبیاری تکمیلی روی ارقام پیشرفته گندم دیم
مدلی برای تعیین اثرات تنش های آبی و شوری آب آبیاری بر عملکرد محصولات زراعی
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*