مقایسه دو روش آبیاری قطره ای و شیاری بر عملکرد هندوانه

بررسی عملکرد حوضچه‌های رسوبگیر گردابی با استفاده از مدل فیزیکی طرح کرخه
مدل ریاضی و مدیریتی سفره آب زیرزمینی دشت دامنه فریدن اصفهان با تاکید بر تغذیه مصنوعی
تعیین نواحی همگون و تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیل جهت طرحهای آبی(مطالعه موردی در آذربایجان غربی)
تخصیص بهینه آب آبیاری برای گیاهان زراعی توسط برنامه‌ریزی قطعی - استوکاستیکی از مخزن سد یک منظوره
تاثیر درجه حرارت آب آبیاری بر دبی چکاننده‌ها در سیستم آبیاری قطره‌ای
بهینه‌سازی سیستم بهره‌برداری سدهای چندمنظوره با استفاده از مدلهای قطعی و تصادفی برنامه‌ریزی آرمانی
How can I reliably determine uploaded file name in a Perl CGI script?
Substituting text in a file within a Perl script
Using Perl, how can I rename files in all subdirectories of a drive?
How do I create a directory and parent directories in one Perl command?
How can I determine if scp is available from Perl?
Temporarily Redirect STDOUT to /dev/null - Not Working All The Time
What's the easiest way to write to a file using Perl?
What is the best way to create a class attribute in Moose?
how to compress a bus net?
OLE Automation basics with Perl

مقایسه دو روش آبیاری قطره ای و شیاری بر عملکرد هندوانه
با مصرف 1800 متر مکعب آب در روش آبیاری قطره ای عملکرد 40 تن در هکتار و با مصرف 6885 متر مکعب آب در روش جوی پشته ای عملکرد 30 تن در هکتار بوده هست.


بررسی عملکرد حوضچه‌های آرامش سدهای انحرافی


اثرات پساب و سیستم‌های آبیاری بر عملکرد چند محصول زراعی


92 out of 100 based on 42 user ratings 242 reviews

مدل شبیه‌سازی رشد گیاه ذرت با درنظرگرفتن اثرات آب و کود نیتروژنه
ارزیابی عملکرد دستگاه آبیاری قرقره‌ای
ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد با استفاده از بانک اطلاعات طراحی شده
تعیین مدل بارندگی و رواناب در جنوب شرقی ایران " حوضه آبریزدریای عمان
بهره‌برداری بهینه از سد دز
مدل کامپیوتری سیستم آبیاری جزر و مدی نخیلات بهمنشیر باتغییراتی در سیستم سنتی
برنامه کامپیوتر طراحی سازه‌های آبیاری تحت فشار
بررسی فشار بر کنش در زیر سدهای بتنی بزرگ
بررسی علل و مشکلات ایجاد شده در سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه وکنترل پایداری آن با روش المانهای محد
تطبیق برخی از تئوری‌های زهکشی با مدل فیزیکی در حالت ماندگار و غیرماندگار
اثر منافذ زهکشی در بده (دبی) لوله‌های زهکشها
مدل ریاضی بررسی فرآیندهای جریان آب و انتقال املاح در خاک با استفاده از روش عناصر محدود
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*