بررسی مقاومت به خشکی ارقام گندم آزمایشی یکنواخت سراسری مناطق معتدل کشور


بررسی مقاومت به خشکی ارقام گندم آزمایشی یکنواخت سراسری مناطق معتدل کشور
این تحقیق به منظور تعیین مقاومت به خشکی ارقام گندم شرکت نماينده در آزمایش یکنواخت سراسری مناطق معتدل کشور و توان بالقوه تولید هر رقم به ازا آب مصرفی با هستفاده از طرح کرتهای خرد شده نواری ‏‎(Split Block)‎‏ در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.


بررسی فشار بر کنش در زیر سدهای بتنی بزرگ
فاکتور افقی (اول) شامل سه سطح تامین آب آبیاری بر پايه کمبود رطوبت خاک با دور آبیاری 10 و 20 و 30 روز و فاکتور عمودی (دوم) شامل 20 لاین با رقم گندم بهاره آزمایش یکنواخت سراسری مناطق معتدل بود .


بررسی علل و مشکلات ایجاد شده در سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه وکنترل پایداری آن با روش المانهای محد
آب مورد نیاز قطعات بوسیله سیستم قطره ای داده میشد.


تطبیق برخی از تئوری‌های زهکشی با مدل فیزیکی در حالت ماندگار و غیرماندگار
در طول دوره رشد یادداشت برداریهای لازم از صفات مرفولوژیک و زراعی انجام شده تجزیه و تحلیل نتایج در پایان سال دوم انجام خواهد شد.


اثر منافذ زهکشی در بده (دبی) لوله‌های زهکشها


مدل ریاضی بررسی فرآیندهای جریان آب و انتقال املاح در خاک با استفاده از روش عناصر محدود


54 out of 100 based on 39 user ratings 314 reviews

طراحی سیستم‌های آبیاری سطحی با استفاده از کامپیوتر
ارزیابی اثرات شرایط خاک و اقلیم در جذب و دفع بارش و تشکیل جریانهای سطحی
برآورد تبخیر و تعرق گیاهان و تعیین نیاز آبی گندم پائیزه با استفاده از لایسیمتر
بررسی استهلاک انرژی جریان بر روی سرریزهای گابیونی پلکانی
همانندسازی پارامترهای فیزیکی خاک با استفاده از مثلث تعیین بافت
ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف طراحی آبیاری شیاری و انتخاب روش بهینه
مقایسه هیدروگراف سیلابهای مشاهده‌ای با هیدروگراف سیلابهای محاسبه‌ای در حوزه آبریز خرسان
بررسی نحوه بهره‌برداری از چاه‌های فلمان و محدودیتهای استفاده از آن‌ها
اثر احداث سد بر بار معلق و روند فرسایش و رسوبگذاری رودخانه (مطالعه موردی رودخانه کارون)
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*