تاثیر دور آبیاری بر عملکرد ارقام گندم


تاثیر دور آبیاری بر عملکرد ارقام گندم
این تحقیق در قالب طرح اسپلیت پلات (کرت خرد شده) شامل دور آبیاری 50، 80، 110 و 140 میلیمتر تبخیر از طشتک تبخیر کلاس A و ارقام گندم الوند، بک کراس روشن، الموت و C-73-20 در سه تکرار انجام شده هست.


کاربرد کامپیوتر در مدیریت شبکه‌های آبیاری (نمونه: شبکه طالقان)
با توجه به داده های بدست آمده در سال دوم آزمایش مشخص می شود در صورت آبیاری در حد مطلوب (آبیاری در 50 میلیمتر تبخیر از طشتک) رقم الوند عملکرد بالاتری نسبت به ارقام دیگر دارد.


بررسی استهلاک انرژی جریان در سرریزهای گابیونی (با نمای پلکانی در بالا دست و پایین دست)
ولی در شرایط خشکی (آبیاری در 140 میلیمتر تبخیر از طشتک) رقم C-73-20 عملکرد بالاتری را نشان می دهد.


بررسی مسائل هیدرولیکی در نهرچه‌های آبیاری با تکیه بر توجیه ضریب زبری
با توجه به میزان آبیاری، نوسانات عملکرد رقم الوند بیشترین و رقم C-73-20 کمترین می باشد.


تاثیر پیشرفت شوری آب دریاچه ارومیه در شورکردن سفره آب زیرزمینی دشت قلعه‌چای
در دو رقم الوند و بک کراس روشن با بروز تنش شدید (آبیاری در 140 میلیمتر تبخیر از طشتک) افزایش قابل ملاحظه ای در پروتئین دانه رخ داد.


برآورد دبی پیک هیدروگراف‌های سیلاب حوضه‌های آبریز کوچک منطقه دامغان
اما در دو رقم الموت و C-73-20 تغییرات پروتئین دانه روند خاص و مشخصی نداشت.


آبهای زیرزمینی و دشت قزوین


آزمایشات بهره‌برداری در آبهای زیرزمینی


92 out of 100 based on 82 user ratings 482 reviews