ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپهای جو


ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپهای جو
این طرح بصورت مشترک بین آزمایشگاه خاک و آب و گیاه و بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر اجرا گردیده و سال 79 سال دوم اجرای طرح می باشد و بر پايه شرح وظایف مجریان مسئول طرح علمیات انجام شده در طرح از طرف بخش تحقیقات خاک و آب انجام نمونه گیری خاک و آب و گیاه و انجام تجزیه های مورد نیاز قبل از کاشت و در طول اجرای طرح بوده هست.


آبهای زیرزمینی و دشت قزوین


آزمایشات بهره‌برداری در آبهای زیرزمینی


66 out of 100 based on 21 user ratings 446 reviews