بررسی اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه


بررسی اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام در دست معرفی پنبه
به منظور بررسی اثر مقادیر آب بر عملکمرد و سایر خصوصیات ارقام در دست معرفی پنبه بصورت کرتهای خرد شده، طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1378 در ایستگاه گنبد اجرا گردید.


سدهای انحرافی
کرتهای اصلی شامل 4 سطح : وقتیکه 40% و 60% و 80% و سطح چهارم قبل از اوج گل 4% و سپس گل دادن 6% رطوبت قابل هستفاده مصرف شده باشد .


پروژه آبهای زیرزمینی و طرق استخراج آن
آبیاری می شود و کرتهای فرعی شامل دو رقم ‏‎Siokra‎‏ و ‏‎818 -312‎‏ بوده هست .


اهمیت آب و طرز آبیاری در زراعت گندم
در تجزیه واریانس ساده عملکرد، محصول چین اول، % زود رس چینی اول به کل محصول و متوسط وزن قوزه و تعداد قوزه در بوته ، اختلاف آماری معنی داری را آزمون ‏‎F‎‏ بین تیمارهای آبیاری نشان نداده هست .


بررسی آماری سیلابها و رابطه آب و رسوب در حوزه‌هائی از کارون
بین ارقام مورد بررسی در تجزیه واریانس ساده از نظر صفات عملکرد محصول چین اول، اختلاف آماری کاملا معنی داری ولی از نظر سایر صفات فوق الذکر معنی دار نبوده هست ، در مقایسه میانگین عملکرد و رقم بوسیله آزمون ‏‎DMRT‎‏ رقم ‏‎Siokra‎‏ با 991/1 تن د رهکتار و رقم ‏‎‎‏ 312-818 با 509/1 تن در هکتار با اختلاف آماری ‏‎(P<-0/01)‎‏ تولید محصول داشته اند .


طرز استفاده از آبهای هرز (باران - سیلاب)


توزیع آب در شبکه آبیاری گیلان


60 out of 100 based on 45 user ratings 920 reviews