بررسی اثرات کم آبیاری و تعیین کارآیی آب درکلزا


بررسی اثرات کم آبیاری و تعیین کارآیی آب درکلزا
آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار آبیاری ( در صورت عدم بارندگی ) : 1- بودن آبیاری .


آبهای زیرزمینی
2- آبیاری در شروع ساقه دهی ، غنچه دهی ، گلدهی و اوایل غلافبندی ، 3- آبیاری در مراحل غنچه دهی ، گلدهی و اوایل غلافبندی ، 4- آبیاری در شروع ساقه دهی ، گلدهی و اوایل غلافبندی ، 5- آبیاری در مرحله غنچه دهی و اوایل غلافبندی 6- آبیاری در مراحل گلدهی و اوایل غلافبندی در سه تکرار طرح ریزی و اجرا شد .


محاسبه نیاز آبی گیاهان بر اساس فرمولهای مختلفه موجود و مقایسه آنها با تشک تبخیر در ناحیه قزوین
قبل از کشت با آزمون خاک کودهای مورد نیاز بر پايه توصیه موسسه تحقیقات خاک و آب محاسبه و به خاک اضافه شد .


اصول طراحی شبکه‌های آبیاری در شرایط ایران در منطقه خوزستان
همچنین بافت خاک ، ضرایب رطوبتی ‏‎FC‎‏ و ‏‎PWP‎‏ و وزن مخصوص ظاهری خاک د رلایه های مختلف خاک تا عمق 70 سانتیمتر اندازه گیری شد.


مطالعه همبستگی تبخیر و دیگر فاکتورهای هواشناسی در هفت نمونه اقلیمی ایران
محاسبه میزان آب آبیاری با هستفاده از فرمول و برپايه کسر رطوبت خاک از رطوبت ‏‎FC‎‏ محاسبه و به تیمارها داده می شود.


هیدرولیک و هیدرولوژی از نقطه نظر کشاورزی
مراحل برداشت با موفقیت انجام شد .


مطالعه آبیاری و اقتصاد آب در حوزه زرینه‌رود و سیمینه‌رود میاندوآب
طرح در پاییز کشته شده لذا نتایج مشخص نیست .


پروژه آبیاری رودخانه کرج


بررسی منابع آب دشت گیلان و تجزیه و تحلیل آمار مربوطه


78 out of 100 based on 33 user ratings 1058 reviews