تعیین زمان مناسب آخرین آبیاری در زراعت ارقام کلزا


تعیین زمان مناسب آخرین آبیاری در زراعت ارقام کلزا
به منظور بررسی و تعیین وقت مناسب آخرین آبیاری در زراعت ارقام کلزا، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید.


تعیین احتیاج آب نباتات مختلف گیلان
شرایط مورد آزمون عبارت بودند از: 1- وقت آخرین آبیاری به عنوان عامل اصلی در چهار سطح شامل غلاف دهی کامل، شروع تغییر رنگ غلاف های ساقه اصلی، رسیدگی 10 % غلاف های ساقه اصلی و رسیدگی 20 % غلاف های ساقه اصلی 2- رقم به عنوان عامل فرعی در سه سطح شامل Okapi , Orient و SLM 046.


کاربرد روش عناصر محدود در بررسی نشت از سدهای خاکی
نتایج حاصل در مناطق مورد آزمون نشان داد: کرج: انجام آخرین آبیاری در زراعت کلزا پس از 20 % رسیدگی غلاف های ساقه اصلی، بیشترین عملکرد دانه (4122 کیلوگرم در هکتار) را تولید نمود، اما اختلاف معنی داری با انجام آخرین آبیاری پس از 10 % رسیدگی غلاف های ساقه اصلی و همچنین شروع تغییر رنگ غلاف های ساقه اصلی نداشت و تنها انجام آخرین آبیاری در مرحله غلاف دهی کامل، افت معنی دار نشان داد.


بررسی تغییرات بارندگی با ارتفاع در منطقه زاگرس
قزوین: انجام آخرین آبیاری در زراعت کلزا، پس از شروع تغییر رنگ غلاف های ساقه اصلی، بیشترین عملکرد دانه (2469 کیلوگرم در هکتار) را تولید نمود، اما اختلاف معنی داری با انجام آخرین آبیاری پس از 10 و 20 % رسیدگی غلاف های ساقه اصلی نداشت و تنها انجام آخرین آبیاری در مرحله غلاف دهی کامل، افت معنی دار نشان داد.


تلمبه گریز از مرکز


ساختمان و شبکه آبیاری در گیلان


80 out of 100 based on 40 user ratings 290 reviews