بررسی کم آبیاری به روش بارانی بر روی خواص کمی و کیفی پنبه


بررسی کم آبیاری به روش بارانی بر روی خواص کمی و کیفی پنبه
با توجه به سیاستهای دولت ایران در گسترش روشهای مختلف آبیاری تحت فشار، طرح تحقیقاتی جاری تدوین گردید و تیمارهای مختلف کم آبیاری شامل T1 (آبیاری کامل)، T2 (25 % کم آبیاری) T3 (50 % کم آبیاری)، T4 (75 % کم آبیاری)، T5 (100 % کم آبیاری یا دیم) روی پنبه مورد مطالعه برنامه گرفت و در نهایت برپايه مدل انگلیش (English) منابع تولید و هزینه تفسیر گردید.


ساختمان و شبکه آبیاری در گیلان


آبشارها در تاسیسات آبیاری


98 out of 100 based on 58 user ratings 1058 reviews

پمپهای آبیاری
ارزیابی سیستم‌های آبیاری تحت فشار در ایران
پروژه آب و خاک شور و قلیائی و زهکشی
تاسیسات ذخیره‌ای
مطالعه آبیاری حوصه آبریز آجی‌چای و علل شوری آن
بررسی برخی از عوامل هیدرولوژیکی حوزه آبریز رودخانه کرج
مطالعه طرح زهکشی و اصلاح اراضی منطقه فرح‌آباد
پروژه آبیاری دشت قزوین
تاسیسات انتقالی آب
بررسی عوامل بیلان آبی در حوزه رودخانه شاهرود طی دوره 46-56
اشاره‌ای به مسئله شوری نخلستان‌های آبادان و پروژه آبیاری زهکشی و اصلاح 170 هکتار از اراضی ساحل چپ شطالعرب
طرح آبیاری در بارانلو
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*