بررسی رابطه پارامترهای مرفولوژیک با تحمل به خشکی در چغندرقند


بررسی رابطه پارامترهای مرفولوژیک با تحمل به خشکی در چغندرقند
در این طرح با هستفاغده از سیستم آبیاری بارانی تک شاخه ای (‏‎Line-source‎‏) نتیجه : شیب تنش خشکی در دو جهت اعمال گردید بطوریکه مجموع حجم آب آبیاری کرتهای عدم تنش خشکی در طی فصل رشد به حداکثر 1450 میلی متر رسید .


آب‌یابی
این مقدار درکرتهای تنش شدید خشکی حداقل 450 میلی متر بود .


طبقه‌بندی اقلیمی ایران تورنت وایت
تحت انی شرایط خصوصیات رشد و همچنین عملکرد کمی و کیفی چهار لاین چغندر شامل : ‏‎BP‎‏ - کرج، ‏‎P69‎‏ - 7219، 7222 و 7112 مورد ارزیابی برنامه گرفت .


تاسیسات برداشت آب
نتایج نشان داد که در سطح اول آبیاری یا عدم تنش خشکی، میانگین عملکرد ریشه این لاینها معادل 7/62 تن در هکتار با عیار 4/11 % بود .


استفاده از آبهای زیرزمینی بوسیله چاههای عمیق در ایران
درصورتیکه در سطح سوم آبیاری یاتنش خشکی شدید، عملکرد ریشه 2/37 تن در هکتار و عیار اون 13 % بود .


طراحی هیدرولیکی آبیاری قطره‌ای با ارائه مدل کامپیوتری
از لحاظ عملکرد کمی و کیفی لاینها، میانگین عملکرد ریشه لاینهای ‏‎BP‎‏ - کرج، ‏‎P69‎‏ - 7219، 7222 و 7112 در این تحقیق به ترتیب 3/43، 6/44، 2/59 و 1/51 تن در هکتار و عیار اونها به ترتیب 7/13، 6/12، 7/8 و 7/13 % بود .


بررسی رسوبات رودخانه تجن وارائه مدل ریاضی مناسب برای محاسبه دبی جامد
تجزیه آماری کامل نتایج همراه با بحث و تحلیل اونهادر حال انجام می باشد که به تفصیل در نقل پژوهشی سال 1380 طرح ارائه خواهد گردید .


پرش هیدرولیکی روی شیب‌های معکوس با پله مثبت و منفی


جمع‌آوری آبهای سطحی جهت تامین آب موردنیاز مصارف مختلف دانشگاه صنعتی سهند


78 out of 100 based on 53 user ratings 1028 reviews