بررسی روند تجمعی بعضی از عناصر سنگین در خاک و گیاه در اثر تیمارهای کمپوست شهری و لجن فاضلاب


بررسی روند تجمعی بعضی از عناصر سنگین در خاک و گیاه در اثر تیمارهای کمپوست شهری و لجن فاضلاب
نتیجه: نتایج نشان داد که تیمار کودی لجن فاضلاب با سطح 15 تن در هکتار (S1) و تیمار لجن فاضلاب با سطح 30 تن در هکتار (S2) به ترتیب با عملکرد غده چغندرقند 62/59 و 37/53 تن در هکتار بالاترین عملکرد را داشت و نسبت به شاهد معنی دار بود.


بررسی رسوبات رودخانه تجن وارائه مدل ریاضی مناسب برای محاسبه دبی جامد
از لحاظ میزان عملکرد % قند تیمار S1 با 97/10 تن در هکتار بطور معنی داری از تیمار شاهد جدا گردید.


پرش هیدرولیکی روی شیب‌های معکوس با پله مثبت و منفی
از لحاظ میزان عناصر سنگین موجود در خاک که سپس کشت نمونه برداری گردید تیمارهای لجن فاضلاب با سطح 30 تن در هکتار (S2) و تیمار کمپوست شهری با سطح 50 تن در هکتار (C2) از نظر عناصر سنگین اندازه گیری شده بطور معنی داری از تیمار شاهد جدا گردیدند و در بالاترین سطح برنامه گرفتند.


جمع‌آوری آبهای سطحی جهت تامین آب موردنیاز مصارف مختلف دانشگاه صنعتی سهند


بررسی تاثیر ارتفاع آستانه ضریب دبی در سر ریز لوله‌ای


72 out of 100 based on 17 user ratings 1142 reviews

واسنجی و آنالیز مدلهای برآورد تبخیر و تعرق برای منطقه تبریز
اثرات باد و خصوصیات هیدرولیکی سیستم آبیاری‌بارانی بر راندمان توزیع آب
بررسی روشهای طراحی آبگیر جانبی و ارائه مدل‌کامپیوتری
مطالعه حوضه آبخیز مردوق چای مراغه جهت حفاظت آب‌و خاک
بررسی و مقایسه میزان آبشستگی اطراف آبشکن‌های‌باز با استفاده از مدل هیدرولیکی
ارزیابی رسوبگذاری در مخازن سدهای کوچک (منطقه چهارمحال و بختیاری)
بررسی تاثیر کیفیت آب آبیاری و نسبت آبشویی برکیفیت زه آب و توزیع نمک در نیمرخ خاک
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های مطالعاتی آبیاری‌و زهکشی
بررسی اثرات تغییر ارتفاع آبپاش بر تلفات تبخیر و بادزدگی در سیستم آبیاری دوار مرکزی
آنالیز تراوش غیرماندگار در سدهای خاکی غیرهمگن، غیرایزوتوپ و غیراشباع
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*