اثر رژیمهای آبیاری و اندازه پیاز مادری بر کمیت و کیفیت بذر پیاز رقم تگزاس ارلی گرانو 502


اثر رژیمهای آبیاری و اندازه پیاز مادری بر کمیت و کیفیت بذر پیاز رقم تگزاس ارلی گرانو 502
به منظور تعیین مناسب ترین دور آبیاری و اندازه پیاز مادری جهت تولید بذر با عملکرد و قابلیت جوانه زنی بالا، این آزمایش در سال زراعی 80- 1379 در قالب طرح کرتهای خرد شده در چهار تکرار انجام گردید.


آنالیز تراوش غیرماندگار در سدهای خاکی غیرهمگن، غیرایزوتوپ و غیراشباع
آبیاری به عنوان فاکتور اصلی بود که در 3 سطح برپايه تبخیر از تشتک کلاس الف در مقادیر 50=I1، 70=I2 و 90=I3 میلی متر اعمال شد و اندازه پیاز مادری در دو سطح به قطرهای 4 تا 6 و 5/6 تا 5/8 سانتی متر به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در تیمار I1 حاصل گردید.


بررسی دبی جامد رودخانه کرج و ارائه مدل ریاضی مناسب با استفاده از کامپیوتر
که با تیمار I2 اختلاف معنی داری نداشت همچنین با افزایش اندازه پیاز مادری عملکرد دانه به طور معنی داری افزایش نشان داد به طوری که بیشترین عملکرد دانه در تیمار مربوط به قطر های 5/6 تا 5/8 سانتی متر (حدود 1400 کیلوگرم در هکتار) حاصل گردید.


ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره‌برداری سازه‌های کنترل جریان در شبکه‌های آبیاری زاینده‌رود اصفهان و درودزن فارس
در این آزمایش تیمار I2 از نظر راندمان مصرف آب نسبت به تیمار I1 برتری بیشتری نشان داد.


اندازه‌گیری تبخیر و تعرق برای یونجه توسط لایسیمتر و مقایسه با مدل‌های مختلف برآورد تبخیر و تعرق در منطقه کرکج تبریز
کمترین عملکرد دانه از تیمار I3 حاصل شد.


مطالعه و ارزیابی طرحهای تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی ایران


بهره‌برداری بهینه از شبکه آبیاری و زهکشی دز


66 out of 100 based on 61 user ratings 386 reviews

طراحی آبیاری قطره‌ای برای توسعه فضای سبز
استفاده از مدلهای کامپیوتری در طراحی آبیاری نواری
بررسی مدل‌های ریاضی و تجربی تلفات تبخیر (و بادبردگی) از یک آبپاش (سیستم آبیاری بارانی)
اصلاح معادله‌های بلانی - کریدل و هارگریوز- سامانی برای مناطق مختلف ایران
مدل کردن معادله نفوذ در نشتی و بررسی نحوه توزیع پیاز رطوبتی
تعیین مناسب ترین رابطه برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل از بین روابط موجود برای منطقه اورمیه
تعیین نوع توزیع شدت در طول مدت رگبارها در شرایط آب و هوائی استان فارس
پیش بینی آبشستگی ناشی از جت دیواره‌ای
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*