بررسی دور آبیاری بارانی و سطحی بر روی خواص کمی و کیفی یونجه


بررسی دور آبیاری بارانی و سطحی بر روی خواص کمی و کیفی یونجه
به منظور بررسی اثرات آبیاری بارانی بر روی خواص کمی و کیفی یونجه رقم همدانی این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی با 3 رفتار آبیاری و در سه تکرار اجرار گردید.


تاثیر روشهای مختلف آبیاری بر عملکرد و کیفیت پرتقال محلی دزفولی
تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از آبیاری سپس 75 و100 و125 میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک کلاس A که قبل از هر آبیاری نمونه خاک از دو عمق 30- 0 و 60- 30 سانتیمتری تهیه و میزان رطوبت خاک تعیین گردید، و در هر آبیاری میزان رطوبت خاک در عمقها فوق الذکر به ظرفیت زراعی می رسید تجزیه آماری عملکرد محصول تیمارهای آزمایشی نشان داد که بین میانگین عملکرد تیمارها اختلاف معنی دار در سطح 1% وجود داشت و حداکثر محصول علوفه تر بطور میانگین به مقدار 867/88 تن در هکتار از تیمار E1 (آبیاری سپس 75 میلیمتر تبخیر تجمعی) با حجم آبیاری مصرفی به میزان 12403 متر مکعب در هکتار و دور آبیاری 6 روز بدست آمد که نسبت به تیمارهای دیگر در گروه اول برنامه داشت.


مطالعه اثر محیط خیس شده بر نفوذ آب در جویچه‌ها


ارزیابی و تعیین ضرایب مدلهای نفوذ آب به خاک در خاکهای اراضی کرکج


54 out of 100 based on 49 user ratings 824 reviews

تعیین شاخص فرسایش‌زایی باران در استانهای فارس ، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد
کاربرد مدل کامپیوتری آبهای زیرزمینی در دشت قروه و استفاده از آن در مدیریت و برنامه‌ریزی تغذیه مصنوعی
مطالعه توان فرسایش‌زائی باران در مشهد
بررسی مسائل هیدرولیکی و رسوب در آبگیرهای کفی
استفاده از موزائیک خاک سیمان برای پوشش کانال آبیاری
بررسی و پیش‌بینی حداکثر عمق آب شکستگی پائین دست سرریزهای پلکانی گابیونی
بررسی دگرگونی سیستم سنتی آبیاری در اراضی پایاب سد علویان
ارزیابی راندمان تله‌اندازی رسوب در سدهای کوچک (منطقه چهارمحال و بختیاری)
تعیین مناسسبترین رابطه برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل و ضریب گیاهی برای چغندرقند در اصفهان
بررسی هیدرولیکی آبیاری هیدروفلوم
پیش‌بینی میدان جریان در اطراف اپی‌ها
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*