بررسی تاثیر کمیت و کیفیت آب آبیاری بر عملکرد گندم


بررسی تاثیر کمیت و کیفیت آب آبیاری بر عملکرد گندم
به منظور بررسی تاثیر کاربرد آبهای شور بر عملکرد گندم، طرحی شامل دو فاکتور کیفیت آب و دور آبیاری ارایه گردید تا تاثیر توان شوری و دور آبیاری بر عملکرد این گیاه معلوم گردد .


تاثیر فاصله پایه‌های پل بر عمق آبشستگی پایه پل
کیفیت آب شامل آب آبیاری با شوری (به صورت هدایت الکتریکی 1 ، 4 و 7 دسی زیمنس بر متر) و دو دور آبیاری (5و7 روز)در سه تکرار بصورت آزمایش بلوکهای کامل تصادفی در 18 لایسیمتر پیاده گردید .


بررسی کیفیت آب و تعیین ظرفیت خودپالایی رودخانهء کر
نتایج سه ساله طرح نشان داد میزان عملکرد گندم با افزایش شوری آب آبیاری کاهش می یابد .


چگونگی استفاده از روشهای تجربی در ارزیابی پارامترهای هیدرولوژی حوضه آبریز دشت قروه
بطوریکه اختلاف عملکرد اون در تیمارهای شوری اعمال شده و نیز اثر متقابل شوری آب و دور آبیاری از نظر آماری در سطح 5 % معنی دار هست .


بررسی ویژگیهای هیدرولیکی لوله‌های تراوا
بین دورهای اعمال شده، بدون در نظرگرفتن عامل شوری، اختلاف معنی داری در عملکرد گندم مشاهده نشد .


بررسی علل گرفتگی خروجیها در آبیاری قطره‌ای و ارتباط آن با کیفیت آب در مناطق رفسنجان و جهرم


ارزیابی راندمان‌های آبیاری در مزارع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه


78 out of 100 based on 43 user ratings 968 reviews