ارزیابی واکنش ارقام و لاینهای برنج نسبت به دورهای مختلف آبیاری


ارزیابی واکنش ارقام و لاینهای برنج نسبت به دورهای مختلف آبیاری
مسئله خشکسالی در سالهای کم باران از جمله شرایط مهم ایجاد خسارت در شالیزارهای هستان مازندران می باشد ، لذا برای پیدا نمودن راهکاری برای مقابله به این مهم آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بر روی 10 رقم آبیاری با چهار دور آبیاری 5، 10، 14 و 14 ( با یک هفته تاخیر ) انجام گردید که در نهایت نتایج حاکی از ان هست که عملکرد و تعداد پنجه تیمارها در سطح 5 % معنی دار نمی باشد ولی اختلاف عملکرد ارقام در سطح 5% معنی دار می باشد .


مقایسه روش‌های آبیاری قطره‌ای و سطحی با دو روش کاشت بر روی پرتقال محلی


مطالعه بودجه آب در شبکه گسترش سیلاب


60 out of 100 based on 55 user ratings 980 reviews

پوشش کانال‌های آبیاری
احیای قنوات خشک
طرح شبکه آبرسانی منطقه دژگاه
طرح جامع مدیریت منابع آب
مقایسه پیشروی و پسروی آب بین روش سنتی و روش Surg در آبیاری شیاری
طرح پیشنهادی انتقال آب بهشت‌آباد به دشت اردل
تعیین بهترین ارتفاع آب جهت کنترل علفهای هرز در کشت مستقیم برنج
بررسی میزان آب و زمان مناسب آبیاری
اثر کاربرد اصلاح کننده‌های فیزیکی خاک برروی رشد و جذب عناصر غذائی چغندر قند
رابطه بین تولید محصول و تبخیر تعریق و برنامه‌بندی آبیاری چغندر قند لوبیا،گندم و ذرت
بررسی اثر سیستم جمع‌آوری هرز آب در دیمکاری مو در باجگاه
اثر مکش آب خاک و عمق کاشت بذر بر روی ظهور نهال جوازخاک
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*