تعیین ضریب تصحیح اندازه حرکت ، ‏‎B‎‏ ، در کانال سرریزهای جانبی

طرح شبکه آبرسانی منطقه دژگاه
طرح جامع مدیریت منابع آب
مقایسه پیشروی و پسروی آب بین روش سنتی و روش Surg در آبیاری شیاری
طرح پیشنهادی انتقال آب بهشت‌آباد به دشت اردل
تعیین بهترین ارتفاع آب جهت کنترل علفهای هرز در کشت مستقیم برنج
بررسی میزان آب و زمان مناسب آبیاری
اثر کاربرد اصلاح کننده‌های فیزیکی خاک برروی رشد و جذب عناصر غذائی چغندر قند
رابطه بین تولید محصول و تبخیر تعریق و برنامه‌بندی آبیاری چغندر قند لوبیا،گندم و ذرت
بررسی اثر سیستم جمع‌آوری هرز آب در دیمکاری مو در باجگاه
اثر مکش آب خاک و عمق کاشت بذر بر روی ظهور نهال جوازخاک
مطالعات زهکشی زمین جدید دانشکده کشاورزی ساری
مدل‌سازی بده‌رود دز در محل ایستگاه تله‌زنگ
تعیین ضریب گیاهی طشتک چغندر قند جهت برآورد و نیاز آبی و برنامه‌ریزی آبیاری آن
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*