تاثیر کم آبیاری بر عملکرد محصول ذرت دانه ای و شاخص های کیفیت در منطقه کبوتر آباد


تاثیر کم آبیاری بر عملکرد محصول ذرت دانه ای و شاخص های کیفیت در منطقه کبوتر آباد
به منظور مشخص نمودن تاثیرات کم آبیاری بر عملکرد و شاخص های کیفی ذرت دانه ای در هستان اصفهان این تحقیق در قالب طرح آماری اسپلیت پلات در ایستگاه تحقیقاتی کبوتر آباد به مدت سه سال اجرا می گردد.


اثر مکش آب خاک و عمق کاشت بذر بر روی ظهور نهال جوازخاک
در سال 1380 اولین سال طرح در قالب چهار تیمار و سه تکرار پیاده گردید.


مطالعات زهکشی زمین جدید دانشکده کشاورزی ساری
قبا از هر گونه عملیات کشاورزی اقدام به اخذ خاک از زمین مورد نظر به مساحت 1080 متر مربع شده و بر پايه نتایج آزمایش، میزان کود مصرفی با هستفاده از پیشنهادات موسسه تحقیقات خاک و آب مشخص شد .


مدل‌سازی بده‌رود دز در محل ایستگاه تله‌زنگ
عملیات کاشت در تاریخ 16/3/81 بصورت کپه کاری انجام و سپس محاسبه میزان آب مورد نیاز ذرت تیمارهای کم آبیاری 60، 80 و 100 % و شاهد اعمال گردیدند.


تعیین ضریب گیاهی طشتک چغندر قند جهت برآورد و نیاز آبی و برنامه‌ریزی آبیاری آن
پس از برداشت ذرت در اواخر مهرماه شاخص های کیفی شامل % چربی ، % ازت و % خاکستر و شاخص های فیزیولوژیکی از قبیل وزن خشک اندام هوایی و عملکرد دانه اندازه گیری شدند.


برداشت تعیین و محصول دوباره از جو زمستانه در رژیمهای مختلف آبیاری
نتایج تجزیه و تحلیل داده های سال اول نشان می دهد اثر فاکتور وقت آبیاری ( حجم آب مصرفی ) ، فاکتور رقم ذرت و اثر متقابل اونها بر روی عملکرد دانه معنی دار نبوده هست .


اثر رژیمهای آبیاری بر روی محصول جو


اثر شوری خاک و خشکی در مراحل مختلف رشد بر روی رشد سویا


72 out of 100 based on 17 user ratings 242 reviews