تعیین دوره بحرانی حساسیت به شوری درد و رقم گندم


تعیین دوره بحرانی حساسیت به شوری درد و رقم گندم
به منظور تعیین دوره یا دوره های بحرانی حساسیت به شوری در دو رقم گندم (کویر و روشن) تحقیقی در گلخانه مرکز ملی تحقیقات شوری انجام گرفت.اعمال شوری با آب شور‏‎ds/m‎‏ 12 در مراحل مختلف ( سبز کردن، پنجه دهی، ساقه رفتن، گلدهی و یک هفته پس از گلدهی انجام گرفت تا پایان فصل رشد) ادامه یافت.


بررسی تغییرات شوری ( EC ) و درصد جذب سدیم ( SAR ) در آب زهکشی‌های اصلی و فرعی و آب آبیاری مزارع آموزشکده کشاورزی ورامین
همچنین، یکی از تیمارها نیز تا پایان فصل رشد با آب شیرین آبیاری گردید.


تعیین راندمان آبیاری در مزارع سنتی و مکانیزه در خوزستان
با تیمار بدون تنش شوری گردید.


ارزیابی مسایل انحنا در مسیر کانال‌های روباز
در حالیکه در رقم روشن اعمال تیمارشوری در مرحله پنجه دهی،ساقه دهی و یک هفته پس از گلدهی تاثیر معنی داری بر عملکرد در مقایسه با تیمار بدون تنش شوری ندارد.


تعیین شدت تبخیر و تعرق پتانسیل و ضرائب تشتک تبخیر برای ایستگاه ملاثانی
از طرف دیگر در این رقم مرحله سبز شدن تا پنجه دهی و گلدهی به ترتیب به شوری حساس و بسیار حساس می باشند.


تعیین تبخیر و تعرق و نیاز آبی کشت‌های مهم در منطقه خوزستان
بنابراین بسته به رقم مراحل مختلف رشد گندم می تواند حساسیت های متفاوتی به شوری نشان دهند.


تعیین نیاز آبی ارقام گندم در ایستگاه تحقیقاتی چهارتخته


مطالعه روشهای جلوگیری از انسداد قطره چکانها در روش آبیاری قطره‌ای


92 out of 100 based on 72 user ratings 722 reviews