بررسی عملکرد گندم تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مناطق دیم


بررسی عملکرد گندم تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مناطق دیم
برای هستفاده بهینه از آب در زراعت دیم و تثبیت عملکرد گندم در سالهای مختلف با وجود نوسانهای شدید آب و هوائی، اطلاع زارعین از آبهای محدود موجود در مناطق دیم و هستفاده صحیح از اونها، این آزمایش برای افزایش عملکرد گندم دیم به اجرا در آمد.


تعیین میزان آب و حساسیت گندم به آب در مراحل مختلف رشد
آب مورد هستفاده برای آبیاری تکمیلی از آبهای محدود موجود در مناطق دیم، در رودخانه‌ها و بندهای خاکی و یا آبهای زیرزمینی فرض گردیده هست و این کار با جلوگیری از سقوط شدید محصول یا از بین رفتن اون در سالهای خشک و کم باران، با یک بار یا دو بار آبیاری تکمیلی و تثبیت عملکرد امکان پذیر می گردد.


تعیین آب مصرفی پتانسیل چغندرقند با استفاده از لایسیمتر
این آزمایش با تیمارهای: 1- شاهد (بدون آبیاری تکمیلی)، 2- یکبار آبیاری تکمیلی در مرحله شیری شدن، 3- یکبار در مرحله خوشه رفتن و یکبار در مرحله شیری شدن و 4- یکبار در مرحله خوشه رفتن و یکبار در مرحله شیری شدن و یکبار در مرحله رسیدن دانه با هستفاده از طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در مناطق مراغه- کرمانشاه- کردستان- ارومیه در سالهای (75-74) و (76-75) به اجرا در آمده هست.


تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ( چمن ) و بررسی رابطه آن با تبخیر از طشتک کلاس A
میزان آب آبیاری در هر مرحله 50 میلی متر در نظر گرفته شده که آبیاری با روش کرتی انجام گرفت.


طرح تعیین آب مورد نیاز پنبه رقم اولتان
کاشت با بذرکار آزمایشی و به میزان 130 کیلوگرم از بذر سبلان در نظر گرفته شده هست.


اثر دور آبیاری بر کیفیت و کمیت تنباکوی شیرازی
نتایج هر منطقه در سال اول و دوم بصورت نقل سالانه در کارنامه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم درج گردیده و نتایج مرکب دو ساله و مکانهای مختلف در پایان اجرای آزمایش نشان میدهد که اثر آبیاری تکمیلی در عملکرد گندم بسیار معنی دار بوده و تیمار چهارم یعنی آبیاری در مراحل خوشه رفتن و شیری شدن و رسیدن دانه با تولید 33/2 تن دانه گندم بیشترین عملکرد را داشته که نسبت به تیمار شاهد (بدون آبیاری تکمیلی) 836 کیلوگرم در هکتار اضافه عملکرد داشته هست.


بررسی نیاز آبی گندم در سیستان


بررسی و برآورد ضریب زهکشی در منطقه ساری


66 out of 100 based on 41 user ratings 266 reviews

طراحی و ساخت دستگاه گودال سازهای عمقی جهت افزایش ذخیره سازی رطوبت خاک تحت کشت دیم و آبیاری بارانی
مطالعه و بررسی تاثیر زمان قطع و وصل جریان آب در آبیاری شیاری به روش ناپیوسته بر روی نفوذ و توزیع رطوبت و نقایسه آن با آبیاری شیاری سنتی
بدست آوردن ضریب گیاهی تبخیر و تعرق ( KC ) با استفاده از لیسمتر برای گیاه یونجه در منطقه ملاثانی
ارزیابی راندمان کار موتور پمپهای مسیر رودخانه کارون در اطراف اهواز
بررسی و شناخت وضعیت عمومی رودخانه کارون
بررسی مقایسه ای حوضچه های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی برای اعداد فرود پایین
تعیین هدایت هیدرولیکی خاک بصورت تابعی از رطوبت حجمی خاک با روش زهکشی داخلی
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*