بررسی اثرات زمان آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور رقم سفید بی دانه در استان قزوین


بررسی اثرات زمان آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور رقم سفید بی دانه در استان قزوین
آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار انجام شد.


طرح تعیین آب مورد نیاز پنبه رقم اولتان
تیمارها عبارت بودند از: تیمار A (شاهد)، تیمار B آبیاری در 4 مرحله فنولوژیکی (وقت تشکیل گل آذین، میوه بستن، رشد حبه ها و مرحله رنگ گیری میوه) و تیمار C و D به ترتیب آبیاری با فواصل وقتی 20 و 30 روز پس از اولین مرحله فنولوژیکی تا رسیدن میوه، مقدار آب مورد نیاز در هر بار آبیاری در تمام تیمارها بر پايه جدول نیاز آبی انگور در منطقه و با توجه به فاصله بین دو آبیاری تعیین و به روش نشتی اعمال می شد.


اثر دور آبیاری بر کیفیت و کمیت تنباکوی شیرازی
پس از اعمال تیمارها میزان عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی یادداشت گردیدند.


بررسی نیاز آبی گندم در سیستان
برای داده‌های بدست آمده تجزیه واریانس با نرم افزار MSTATC انجام شد و مقایسه میانگین داده ها با آزمون LSD صورت گرفت.


بررسی و برآورد ضریب زهکشی در منطقه ساری
نتایج نشان داد که اثر تیمارهای وقت آبیاری بر صفات مورد مطالعه متفاوت بوده ولی در کل تیمار آبیاری بر پايه مراحل فنولوژیکی از نظر افزایش عملکرد و بهبود صفات کیفی نسبت به سایر تیمارها نتیجه بهتری داشته هست.


طراحی و ساخت دستگاه گودال سازهای عمقی جهت افزایش ذخیره سازی رطوبت خاک تحت کشت دیم و آبیاری بارانی


مطالعه و بررسی تاثیر زمان قطع و وصل جریان آب در آبیاری شیاری به روش ناپیوسته بر روی نفوذ و توزیع رطوبت و نقایسه آن با آبیاری شیاری سنتی


54 out of 100 based on 29 user ratings 704 reviews

بدست آوردن ضریب گیاهی تبخیر و تعرق ( KC ) با استفاده از لیسمتر برای گیاه یونجه در منطقه ملاثانی
ارزیابی راندمان کار موتور پمپهای مسیر رودخانه کارون در اطراف اهواز
بررسی و شناخت وضعیت عمومی رودخانه کارون
بررسی مقایسه ای حوضچه های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی برای اعداد فرود پایین
تعیین هدایت هیدرولیکی خاک بصورت تابعی از رطوبت حجمی خاک با روش زهکشی داخلی
تخمین دور آبیاری مناسب برای آبیاری شیاری یک در میان چغندر قند
نیاز آبی گیاهان ( گندم ، جو ، یونجه ، ذرت ) در کرج
طرح تعیین آب موردنیاز گیاهان صیفی و شتوی در منطقه محمدآباد یزد
How can I encrypt a password with Blowfish in Perl?
How can I create unique identifiers in Perl?
How can I write a Perl web app that supports CGI, FastCGI and mod_perl?
Using Apache::Session::Memcached with MasonX::Request::WithApacheSession
Best data structure for searching record
Why does Blowfish::PP's encrypt only print five characters?
How can I prevent the parent from blocking when writing to a child?
How does variable scoping work in a POE session?
How can I retrieve a Perl hash value only if its key exists?
What global variables affect the -e, -d file test operators in Perl?
*