بررسی اثرات غلظت اکسین و نوع قلمه ساقه در ریشه زایی و رشد ارقام انار


بررسی اثرات غلظت اکسین و نوع قلمه ساقه در ریشه زایی و رشد ارقام انار
به منظور ارزیابی اثر هورمون اکسین (IBA) و نوع قلمه ساقه در ریشه زایی انار ارقام محلی و ملس یزدی، در طی سالهای 1379 و1380 این تحقیق در قالب طرح پژوهشی دانشگاه بیرجند و در محل باغ آموزشی دانشکده کشاورزی واقع در 5 کیلومتری از شهر بیرجند انجام شد.


اصلاح توده محلی پیاز قرمز ری به روش سلکسیون توده ای با تست نتایج
این آزمایش به کمک قلمه های ساقه خشبی از ارقام مذکور و به صورت آزمایش فاکتوریل 2*2*3، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 12 تیمار و 4 تیمار در هر تیمار انجام شد.


بررسی و تعیین مناسب ترین عمق کاشت در سنین مختلف نشاء در عملکرد پیاز روز کوتاه
فاکتورهای مورد بررسی عبارت بودند از رقم در دو سطح (محلی و ملس یزدی)، نوع قلمه در دو سطح (13-8 و20-15 میلی متر قطر) و غلظت هورمون اکسین (IBA) مصرفی در سه سطح صفر (شاهد)،2000 و4000 پی پی ام.


اصلاح کولتیوارهای OP پیاز ایرانی (مرحله اول تهیه اینبرد لاین به روشSelfing and massing)
قلمه های خشبی (Hardwood Cutting) از شاخه های یکساله و دو ساله ارقام تحت آزمایش تهیه شد و بلافاصله پس از انجام تیمارهای لازم در اواسط بهمن ماه در بستر کاشت محتوی ماسه شسته با بافت متوسط و در داخل خزانه تونل پلاستیکی برنامه داده شدند.


انتخاب لاینهای برتر از توده محلی لوبیا چشم بلبلی در خوزستان
صفات مورد بررسی به منظور تعیین تأثیر تیمارها عبارت بودند از: وزن تر و خشک ریشه، تجزیه برگ، ریشه و ساقه، تعیین نسبت C/N و تعیین تعداد ریشه در گیاه.


دورگه گیری بین ژنوتیپهای لوبیا و تجزیه ژنتیکی صفات
نتایج این تحقیق آشکار کرد که مصرف اسیدایندول بوتیریکIBA) ) به روش فروبری سریع (Quick-DipMethod) به طور معنی داری سبب افزایش میزان ریشه زایی در قلمه های انار ارقام مذکور شد.


بررسی لاینها و ارقام لوبیا سفید و چیتی در بلوک های دو رگ گیری
همچنین قلمه های ساقه خشبی با قطر20-15 میلی متر هنگامی که تحت تیمار با هورمون اکسین به غلظت4000 پی پی ام برنامه گرفتند بیشترین میزان تولید در وزن تر و خشک ریشه را داشتند.


بررسی لاینها و ارقام لوبیا قرمز و چیتی در آزمایشات مقایسه عملکرد
اختلاف معنی داری بین ارقام مورد آزمایش مشاهده نشد.


بررسی لاینها و ارقام سفید، قرمز و چیتی در آزمایشات مقایسه عملکرد
نسبت C/N در قلمه های ساقه با قطر20-15 میلی متر که بیشترین ریشه زایی را نشان داد، در محدوده130-100 بود.
60 out of 100 based on 15 user ratings 1190 reviews