آزمایش سازگاری لاین‌ها و ارقام بومی


آزمایش سازگاری لاین‌ها و ارقام بومی
این بررسی برای دستیابی به لاین یا رقم زودرس برنج با دارا بودن شاخص برداشت مناسب بصورت یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و با 10 لاین و رقم در هر منطقه اجرا گردید.


سلکسیون و مقایسه مقدماتی خواص کمی و کیفی نتایج دو رگهای دی آلل پنبه
نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داده هست که در مرودشت عملکرد لاین 7321 به مقدار 8811 کیلوگرم در هکتار در سطح 1% معنی دار بوده هست و نسبت به شاهد و بقیه لاینها و ارقام ضمن داشتن شاخص برداشت مناسب تر برتری محصول داشت.


غربال و انتخاب ژنوتیپهای زودرس از میان ژرم پلاسمهای پنبه موجود درکشور
ولی درمنطقه نورآباد ممسنی آب مزرعه ایکه این آزمایش کشت شد, از منابع زیرزمینی بوده و از ماه مرداد به بعلت پایین رفتن سطح آب زیرزمینی آب مورد نیاز تأمین نگردید و هیچگونه محصولی برداشت نشد.


اصلاح مقاومت به خشکی پنبه با استفاده از روش تلاقی متقارب


بررسی اثرات فواصل زمانی بر درشتی وش و مدت انبارکردن بر کیفیت رقم ساحل در استان گلستان


54 out of 100 based on 19 user ratings 1094 reviews

بررسی و تهیه مناسبترین ترکیب لاین های تجارتی ورامین در استان خراسان
تعیین شاخصهای انتخاب مناسب برای افزایش تحمل به شوری در ارقام مختلف پنبه
ارزیابی مقاومت به شوری درپنبه های دیپلوئید
بررسی مناسبترین درصد اختلاط الیاف غیر چسبنده و چسبنده ناشی از ترشحات آفات مکنده درصنایع نساجی
بررسی و تهیه ترکیب لاین های تشکیل دهنده رقم تجارتی بختگان
بررسی خواص کمی و کیفی نسلهای درحال تفکیک پنبه
تجزیه ژنتیکی زودرسی در ارقام پنبه الیاف متوسط با استفاده از تلاقی دی آلل
بررسی و مقایسه خصوصیات کمی و کیفی لاینهای انتخاب شده پرمحصول موتانت پنبه .
بررسی خصوصیات کمی و کیفی ترکیبهای مختلف لاینهای تشکیل دهنده ارقام تجارتی پنبه
غربال و انتخاب ژنوتیپهای زودرس از میان ژرم پلاسمای پنبه موجود در کشور
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*