بررسی ارقام زمستانه و بینابین گندم نان بین المللی در بلوکهای دو رگ گیری


بررسی ارقام زمستانه و بینابین گندم نان بین المللی در بلوکهای دو رگ گیری
در این بررسی تعداد 200 رقم و لاین از گندمهای نان زمستانه و بینابینی دریافتی از CIMMYT/ICARDA مورد ارزیابی برنامه گرفتند تا مطابق برنامه تنظیمی جهت اصلاح ارقام داخلی گندم و هیبریداسیون بین ارقام داخلی و خارجی از ارقام و لاینهای برتر و واجد صفات مطلوب زراعی هستفاده بعمل آید.


ارزیابی مقاومت به شوری درپنبه های دیپلوئید
نتایج بررسی نشان داد که 45 رقم و لاین در خزانه مذکور از نظر صفات زراعی (زودرسی, مقاومت به سرما و خشکی, فرم مناسب بوته و ارتفاع مناسب و ...


بررسی مناسبترین درصد اختلاط الیاف غیر چسبنده و چسبنده ناشی از ترشحات آفات مکنده درصنایع نساجی
) و عملکرد, برای انجام دورگ و ورود در برنامه های دورگ گیری مناسب بوده و انتخاب شدند.


بررسی و تهیه ترکیب لاین های تشکیل دهنده رقم تجارتی بختگان


بررسی خواص کمی و کیفی نسلهای درحال تفکیک پنبه


66 out of 100 based on 61 user ratings 986 reviews

تجزیه ژنتیکی زودرسی در ارقام پنبه الیاف متوسط با استفاده از تلاقی دی آلل
بررسی و مقایسه خصوصیات کمی و کیفی لاینهای انتخاب شده پرمحصول موتانت پنبه .
بررسی خصوصیات کمی و کیفی ترکیبهای مختلف لاینهای تشکیل دهنده ارقام تجارتی پنبه
غربال و انتخاب ژنوتیپهای زودرس از میان ژرم پلاسمای پنبه موجود در کشور
بررسی مولفه های بیلان آب، خاک متاثر از پوشش گیاهی مختلف در سامانه گسترش سیلاب گربایگان فسا
ارزیابی تاثیر بریدن پیاز بر روی عملکرد و کیفیت بذر پیاز خوراکی ‏‎(Allium Cepa L.)‎‏
بررسی منبع مقاومت به زنگ قهوه ای در توده های اسکرین شده گندم بانک ژن
بررسی مناسبترین تاریخ کشت خزانه و انتقال نشاء بر روی صفات کمی و کیفی ارقام پیاز
جمع آوری شناسایی و ارزیابی- ذخایر توارثی جنس یونجه به منظور حفاظت و استفاده
بررسی و تعیین تیپ رشد در ارقام گلرنگ
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*