بررسی لاین ها و ارقام گندم نان در بلوک های دورگ گیری و ایجاد و ارزیابی نسل ‏‎F1‎‏ جهت مناطق سردسیر کشور


بررسی لاین ها و ارقام گندم نان در بلوک های دورگ گیری و ایجاد و ارزیابی نسل ‏‎F1‎‏ جهت مناطق سردسیر کشور
اصلاح و رفع نواقص ارقام پرپتانسیل و ایجاد ترکیبات مختلف از اهداف این طرح تحقیقاتی می باشد .


احیا، نگهداری و ارزیابی تخصصی ذخایر توارثی نخود در شرایط دیم
دراین طرح که درسال زراعی 80-79 اجرا گردید 400 برنامه تلاقی با اهدافی از قبیل افزایش عملکرد دانه، تحمل به تنش های زنده از قبیل بیماری (بخصوص زنگ زرد)، تنش های غیرزنده خشکی و سرما، افزایش کیفی نانوائی، افزایش پایداری عملکرد و تلفیق صفات مختلف مورفو فیزیولوژیک انجام پذیرفت .


بررسی اثرات فواصل خطوط و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی گندم پیشرفته نان رقم ‏‎M-75-7‎‏
این تلاقی ها به صورت تلاقی های ساده (‏‎Single Cross‎‏)، تلاقی های عالی (‏‎Top Cross‎‏) و تلاقی های متقارب (‏‎Convergent crosses‎‏ ) صورت پذیرفتند که تلاقی های موفق و مورد نظر به برنامه های اصلاحی آینده هدایت شدند .


بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم رقم سیمینه


ارزیابی اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم پائیزه
نمایه ها:


86 out of 100 based on 86 user ratings 386 reviews

گزینش بوته های مطلوب در بین نسلهای در حال تفکیک گندم نان از نظر مرفولوژیک مقاومت در برابر بیماریهاو خصوصیات دانه
بررسی صفات کمی و کیفی لاینها و ارقام گندم زمستانه و نیمه زمستانه درآزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد مشاهده ای و تکراردار
بررسی اثر تراکم بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه ارقام گندم و تنش شوری
بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی جدید گندم
ارزیابی توده های بومی و زراعی گندم استان خراسان به منظور تعیین مقاومت آنها نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم
بررسی لاینها و ارقام گندم نان در آزمایش های بین المللی مقایسه عملکرد و خزانه های مشاهده ای
بررسی و انتخاب در توده های دو رگ و نسلهای درحال تفکیک
بررسی درتوده های دو رگ و نسلهای در حال تفرق گندم نان
بررسی ارقام و لاینهای گندم نان در آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد
بررسی لاینها و ارقام گندم نان در بلوکهای دو رگ گیری و نسل ‏‎F1‎‏ جهت مناطق معتدل و سرد خراسان
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*