ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم خیار نسبت به بیماری سفیدک داخلی (کرکی) خیار


ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم خیار نسبت به بیماری سفیدک داخلی (کرکی) خیار
50 ژنوتیپ خیار شامل 21 ژنوتیپ کاملا اصلاح شده (هیبریدهای تجاری تحت کشت در بازارهای صیفی جات ایران و 39 ژنوتیپ بومی کشور که بذر اونها از موسسه مالي ژن تهیه گردیده بود .


بررسی و ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت های اصلاحی جدید بذر حقیقی سیب زمینی و کلونهای حاصل از آنها
تحت شرایط گلخانه ای دریک طرح ‏‎RB‎‏ در سه تکرار کشت گردیده و در برابر بیماری سفیدک داخلی مورد ارزیابی برنامه گرفتند .


بررسی صفات کمی و کیفی کلونهای برتر سیب زمینی و ارزیابی مقاومت آنها نسبت به ویروسهای مهم
هر تکرار عبارت بود از یک گلدان که 5 بذر از یک ژنوتیپ در اون کشت گردید .


بررسی و مقایسه عملکرد صفات کمی و کیفی شش کلون امیدبخش و نتاج کلونی شش پروژنی ‏‎T.P.S‎‏ با دو رقم تجاری سیب زمینی
آلودگی مصنوعی از طریق اسپور پاش انجام شده و پس ازظهور آلودگی در مرحله 4 الی 6 برگ حقیقی علائم بررسی گردید و بر پايه روش پیشنهادی ‏‎ ‏‎Thomas,1987‎‏ به ژنوتیپ ها مقیاس مقاومت داده شد .


بررسی و ارزیابی و مقایسه غده های حاصل از بذرحقیقی سیب زمینی با ارقام تجاری
رقم گلخانه ای ‏‎AYAT‎‏ در هر سه تکرار فاقد علائم بود .


بررسی و مقایسه مقاومت نسبی ارقام تجارتی منتخب بادام نسبت به بیماری لکه آجری
بر پايه ارزیابی های بعمل آمده هیچ ژنوتیپی با درجه ‏‎Immune‎‏ ارزیابی نگردید در آزمونهای مزرعه ای که در هستان مازندران در شرایط فضای آزاد انجام گردید از 21 رقم هیبرید ارزیابی شده هیچیک مقاوم و یا متحمل ارزیابی نگردید .


هیبریداسیون کولتیوارها و واریته های گلایول برای دستیابی به ارقام برتر


بررسی میزان عملکرد سازگاری و عمر انباری ارقام انگور رومیزی ترکمنستان درمقایسه با ارقام داخلی رقم های انگور


60 out of 100 based on 25 user ratings 350 reviews

بررسی باورهای بهداشتی پرستاران نسبت به خودآزمائی پستان در مراکز درمانی شهر تبریز سال 1377
طرح تهیه رگه های چغندر قند متحمل به شوری
بررسی میزان قوه نامیه و فساد بیولوژیکی در مراحل نگهداری بذور پنبه
بررسی آفات مهم، علفهای هرز و عملکرد پنبه در کشت ردیفهای بسیار نزدیک درمقایسه با کشت معمولی
بررسی اثر غلظتهای مختلف نفتالین استیک اسید و دی آمونیوم فسفات بر کاهش ریزش غوزه و افزایش عملکرد پنبه
تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر درصد سبز شدن بذر و عملکرد پنبه رقم بختگان
بررسی تاثیر کاربرد مواد آلی در زراعت پنبه
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*