مقایسه اثر روشهای احداث باغ انجیر دیم بر استقرار و رشد رویشی نهالها و کمیت و کیفیت میوه


مقایسه اثر روشهای احداث باغ انجیر دیم بر استقرار و رشد رویشی نهالها و کمیت و کیفیت میوه
به منظور کوتاه کردن دوره قبل از باردهی، کاهش مدت اشغال زمین باغ اصلی، مقایسه ریشه دهی قلمه سرشاخه با اندازه های مختلف با قلمه های قطور در شرایط دیم این آزمایش در قالب طرح آماری اسپلیت پلات با سه تکرار و دو فاکتور به شرح فاکتور ‏‎A‎‏ در دو سطح دیم و آبیاری کمکی، فاکتور ‏‎B‎‏ در هشت سطح 1- قلمه چند ساله بطول 80 سانتیمتر 2- قلمه سرشاخه بطول 80 سانتیمتر 3- قلمه چند ساله بطول 40 سانتیمتر 4- سرشاخه بطول 40 سانتیمتر 5- قلمه چندساله ریشه دار شده با قطر بالاتر از 3 سانتیمتر 6- قلمه چند ساله ریشه دار شده با قطر 5/1 تا 3 سانتیمتر 7- قلمه سرشاخه ریشه دار شده با قطر کمتر از 5/1 سانتیمتر 8- پاجوش چندساله ریشه دار اجرا گردید .


بررسی آفات مهم، علفهای هرز و عملکرد پنبه در کشت ردیفهای بسیار نزدیک درمقایسه با کشت معمولی
پس از تجزیه داده ها مقایسات میانگین توسط آزمون دانکن نشان داد که % سبز شدن (گیرایی) در تیمار قلمه سرشاخه بطول 80 سانتیمتر با 67/91% گیرایی، تیمار پاجوش جند ساله ریشه دار با 67/91% گیرایی و قلمه چند ساله بطول 80 سانتیمتر با 5/87% گیرایی بطور معنی داری از دیگر تیمارها بالاتر بود .


بررسی اثر غلظتهای مختلف نفتالین استیک اسید و دی آمونیوم فسفات بر کاهش ریزش غوزه و افزایش عملکرد پنبه
تیمار پاجوش چند ساله ریشه دار با تعداد متوسط 42/4 شاخساره و میانگین رشد 65/27 سانتیمتر و میانگین تعداد 54/88 برگ بطور معنی داری نسبت به تیمارهای دیگر از وضعیت مطلوبتری برخوردار بود .


تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر درصد سبز شدن بذر و عملکرد پنبه رقم بختگان
% گیرایی قلمه ها در روش کاشت با آبیاری کمکی در شرایط دیم برای تیمار پاجوش چند ساله ریشه دار با 100% گیرایی و تیمار قلمه سرشاخه با طول 80 سانتیمتر با 100% گیرایی و در پلاتهای کاملا دیم برای تیمار قلمه چند ساله بطول 80 سانتیمتر با 100% گیرایی بطور معنی دار نسبت به تیمارهای دیگر وضعیت مناسبتری داشتند .


بررسی تاثیر کاربرد مواد آلی در زراعت پنبه


بررسی اثر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و دی آمونیوم فسفات بر کاهش ریزش غوزه و اولین عملکرد پنبه


78 out of 100 based on 63 user ratings 788 reviews

بررسی اثر روشهای خاک ورزی بر سبز شدن بذر، رشد و عملکرد پنبه
بررسی تاثیر قارچکش تریادیمنول (بایتان) روی گیاهچه های پنبه و افزایش به تحمل شوری
بررسی ارزیابی خسارت و تعیین آستانه اقتصادی مگس سفید پنبه
عکس العمل ژرم پلاسم پنبه به استرینهای باکتری ‏‎Xanthomonas axonopodis PV.malvacearum‎‏
ارزیابی مقدماتی ژرم پلاسم های پنبه به منظور تعیین صفات موثر در مقاومت به آفت عسلک
بررسی عوامل موثر بر آلودگی پسته به آفلاتوکسین در باغ
احیای گیاهان دگرگشن بانک ژن
بررسی وراثت پذیری برخی از مشخصات بذر، در لاینهای میل استریل و اوتایپ میل استریل چغندر قند منوژرم
بررسی تاثیر دمای خشک کردن بذر بر قوه نامیه و قدرت (ویگور) بذر دو رقم کلزا
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*