ارزیابی نهائی عملکرد و برخی صفات زراعی هیبریدهای جدید آفتابگردان


ارزیابی نهائی عملکرد و برخی صفات زراعی هیبریدهای جدید آفتابگردان
تعداد 10 هیبرید از هیبریدهای برتر اصلاح شده در کرج بهمراه سه هیبرید آذرگل، گلشید و سه رقم (‏‎O.P‎‏) پروگوس، آرماویرسکی و رکورد جمعا 15 تیمار با طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار از نظر عملکرد و برخی صفات زراعی ارزیابی شدند .


بررسی روشهای مختلف درکنترل رشد پاجوش زیتون
نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها به روش دانکن نشان داد : در کرج هیبرید آذرگل و رقم آرماویرسکی به ترتیب با عملکرد 245/4 و 219/4 تن در هکتار، در گنبد ‏‎CMS60/52*R244‎‏ و ‏‎CMS19*R256‎‏ با عملکردهای 690/1 و 569/1 تن درهکتار، در زنجان هیبریدهای ‏‎CMS31*R244‎‏ و ‏‎MS19*R244‎‏‏‎C‎‏ به ترتیب با عملکرد 379/4 و 201/4 تن در هکتار بالاترین عملکرد را داشته اند .


بررسی در نسل های درحال تفکیک گندم تحت تنش شوری


تعیین سازگاری ارقام مختلف چغندرقند تجارتی


78 out of 100 based on 23 user ratings 248 reviews

تهیه ارقام منوژرم متحمل به شوری در چغندرقند
بررسی های ژنتیکی مقاومت درنسلهای ‏‎S1‎‏ و ‏‎S2‎‏ و ‏‎BC ها برای بیماری ریزومانیا
تاثیر آرایش کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی رقم منوژرم هیبرید چغندرقند در اقلید و زرقان
جداسازی و بررسی ایزوفرمهای ‏‎APO (a)‎‏ جهت تشخیص زودرس بیماری عروق کرونر در مردان
همبستگی بین تراکم مایه (اینوکلوم) قارچ Verticillium Dahliae و شاخص بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در مزارع پنبه استان گلستان
دامنه اختصاصی بودن میزبان قارچ ‏‎Verticillium Dahliae‎‏ در استان گلستان
ازدیاد و نگهداری لاینهای مقاوم به تنش های زیستی و غیر زیستی از طریق روشهای کشت درون شیشه
اصلاح و تولید بذر چمن های زینتی به منظور استفاده در ورزشگاههای ایران
احیاء و تهیه شناسنامه ژرم پلاسم برنج در کلکسیون بانک ژن ملی گیاهی و طبقه بندی آن به کمک مارکرهای بیوشیمیایی (آبزوزایم)
جمع آوری، احیاء ارزیابی و حفاظت ژرم پلاسم برنجهای بومی ایران
اصلاح و تهیه ارقام منوژرم مقاوم به سفیدک سطحی برگ چغندرقند به روش گزینش دوره ای نیمه فامیلی
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*