ارزیابی مقدماتی عملکرد و برخی صفات زراعی هیبریدهای مشترک ایرانی یوگسلاویائی آفتابگردان


ارزیابی مقدماتی عملکرد و برخی صفات زراعی هیبریدهای مشترک ایرانی یوگسلاویائی آفتابگردان
برپايه برنامه داد منعقده بین موسسه نویساد در یوگسلاوی و بخش تحقیقات دانه های روغنی تعداد حدود 15 هیبرید مشترک ایران و یوگسلاویایی در سال گذشته تولید شده اند که در سال جاری از نظر عملکرد دانه و روغن و برخی صفات زراعی بهمراه هیبریدهای گلشید، آذرگل، NSH-lll و ارقام OP رکورد و BOPl جمعاً بیست تیمار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار ارزیابی شدند.


جداسازی و بررسی ایزوفرمهای ‏‎APO (a)‎‏ جهت تشخیص زودرس بیماری عروق کرونر در مردان
بالاترین عملکرد را هیبریدهای CMSG7xRHA-PL-l, CMSG2xRHA-H-49 و CMSGllxRHA-PL-l (به ترتیب 188/4، 161/4، 104/4 تن) در هکتار داشته اند.


همبستگی بین تراکم مایه (اینوکلوم) قارچ Verticillium Dahliae و شاخص بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در مزارع پنبه استان گلستان


دامنه اختصاصی بودن میزبان قارچ ‏‎Verticillium Dahliae‎‏ در استان گلستان


54 out of 100 based on 19 user ratings 794 reviews

ازدیاد و نگهداری لاینهای مقاوم به تنش های زیستی و غیر زیستی از طریق روشهای کشت درون شیشه
اصلاح و تولید بذر چمن های زینتی به منظور استفاده در ورزشگاههای ایران
احیاء و تهیه شناسنامه ژرم پلاسم برنج در کلکسیون بانک ژن ملی گیاهی و طبقه بندی آن به کمک مارکرهای بیوشیمیایی (آبزوزایم)
جمع آوری، احیاء ارزیابی و حفاظت ژرم پلاسم برنجهای بومی ایران
اصلاح و تهیه ارقام منوژرم مقاوم به سفیدک سطحی برگ چغندرقند به روش گزینش دوره ای نیمه فامیلی
ارزیابی ژرم پلاسم چغندرقند برای تعیین مقاومت به عامل بیماری لکه گردبرگ (‏‎Cercospora beticola‎‏) در شرایط مزرعه گلخانه
طرح تعیین خصوصیات مکانیکی چند واریته متداول چغندرقند
بررسی تحمل پذیری و تطبیق یافتن چغندرقند در سطوح مختلف پلوئیدی به شرایط تنش شوری در محیط باززائی
تولید و ارزیابی لاینهای دابلدهاپلوئید گندم با صفات زراعی مطلوب و کیفیت نانوایی بالا
مقایسه تاثیر سیستم های کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی گندم پیشرفته ‏‎M-75-7‎‏ توجیه اقتصادی بهترین سیستم
بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته در گندم پیشرفته نان رقم ‏‎M-75-7‎‏
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*