بررسی و تعیین مناسب ترین تراکم بوته در کشت بهاره ارقام سویا در مغان


بررسی و تعیین مناسب ترین تراکم بوته در کشت بهاره ارقام سویا در مغان
جهت بررسی و تعیین تراکم بوته مناسب برای ارقام سویا طرحی بصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی اجرا شده ارقام سویا در سه سطح شامل ویلیامز، زان و هاک به عنوان کرت اصلی و فاصله خطوط کاشت در پنج سطح شامل 70، 60، 50، 40 و30 سانتیمتر بعنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند.


تولید گیاهان هاپلوئید و دابل هاپلوئید مقاوم به سفیدک سطحی
نتایج بدست آمده نشان دادند که تراکم اثر قابل توجهی بر تاریخ شروع گلدهی، شروع غلاف دهی و ارتفاع محل تشکیل اولین غلاف از سطح زمین داشت.


تهیه رگه های نر عقیم و اوتایپ مقاوم به سرکوسپورا در چغندرقند
بررسی اثرات متقابل سطوح تراکم بوته x رقم نیز نشان داد که اختلاف قابل توجهی در صفات عملکرد دانه و تاریخ پایان گلدهی وجود داشت.


بررسی مناسبترین روش ازدیاد رویشی چند ژنوتیپ انتخابی بادام بمنظور تهیه و گسترش پایه های کلونال بادام
بیشترین عملکرد دانه از رقم هاک و فاصله خطوط 70 سانتیمتر با 2808 کیلوگرم در هکتار بدست آمد.


تهیه ارقام بادام دیرگل از طریق دورگ گیری (مرحله دوم)


مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام بادام


66 out of 100 based on 61 user ratings 686 reviews

انتقال ژن با ژنهای مقاوم به ریزومانیا از منابع مقاوم ‎‏‏‎Holy Wb42 به کولتیوارهای منوژرم چغندرقند
افزایش کیفیت دیپلوئیدهای گرده افشان
طرح تهیه رقم هیبرید دیپلوئید منوژرم سازگار با آب و هوای مغان
دستیابی به ارقام مقاوم به تنش محیطی از طریق دورگ گیری بین ارقام تجارتی سیب زمینی
بررسی صفات مرفولوژیک موثر بر عملکرد در چند رقم سیب زمینی
بررسی از پیش جوانه زنی و تراکم بر روی شش رقم سیب زمینی تجاری در اردبیل
انتقال صفت گردی و صافی ریشه چغندرقندهای لبوئی و علوفه ای به چغندرقند
بررسی سازگاری خلر (Lathyrus sativus) در شرایط دیم
ارزیابی پایداری ارقام گلرنگ در شرایط دیم
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*