بررسی مقادیر و زمان مصرف بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزا


بررسی مقادیر و زمان مصرف بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزا
جهت تعیین مقدار و وقت مصرف کود ازته از منبع اوره به صورت سرک، این طرح به صورت طرح کرتهای دو بار خرد شده در پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.


بررسی اثر سطوح مختلف کود ازته و تراکم بوته بر عملکرد محصول لاینهای امیدبخش برنج
فاکتور اصلی شامل ارقام ساری گل و Option 501 و فاکتور فرعی شامل چهار میزان مصرف کود (220، 180، 140و100 کیلوگرم در هکتار) و فاکتور فرعی فرعی، وقت مصرف ازت (1-2/1 رزت، 2/1 ساقه دهی 2-3/1 رزت، 3/1 ساقه دهی، 3/1 گل دهی 3-4/1 رزت، 4/1 ساقه دهی، 4/1 گل دهی، 4/1 غلاف دهی) بود.


بررسی لاینهای برنج و آزمایش سازگاری استان گیلان
نتایج حاصل نشان داد: که رقم Option 501 عملکرد بالاتری از ساری گل داشت.


بررسی سازگاری و پایداری تعدادی از لاین های امیدبخش برنج
(به ترتیب 1293و961 کیلوگرم در هکتار) مقدار مصرف ازت معنی دار نبود ولی وقت مصرف ازت معنی دار شد که در این تیمار چهارم با میزان مصرف180 کیلوگرم در هکتار ازت عملکرد1450 کیلوگرم در هکتار داشت.


تهیه لاینهای نر عقیم جدید متناسب با شرایط آب و هوایی گیلان از طریق تلاقی برگشتی


بررسی سازگاری ارقام و لاینهای برنج در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه ای


72 out of 100 based on 57 user ratings 1232 reviews

تعیین منابع ژنتیکی مقاومت لوبیا به سه ویروس مهم لوبیا BCMV,CMV,BYMV
ارزیابی منابع مقاومت به بیماری برق زدگی با عامل Aschochyta vabiei در آزمایشات بین المللی نخود
بررسی ارقام و لاینهای گندم دوروم در آزمایش های مقایسه عملکرد در شرایط دیم
بررسی در آزمایش بین المللی نسل های در حال تفکیک نخود سفید نسل F5(2001)F4
بررسی در آزمایش نسل های در حال تفکیک نخود سفید در شرایط دیم
ارزیابی مقاومت لاین های پیشرفته جو دیم در برابر سفیدک پودری (Erysiphe graminisf.sp.hordei)
ارزیابی مقاومت ارقام گندم در دست معرفی مناطق دیم کشور نسبت به بیماری زنگ قهوه ای در شرایط مزرعه ای و گلخانه ای
بررسی نسل F4 نخود سفید در خزانه بین المللی- مدیترانه ای 2001
ارزیابی خزانه های بین المللی مشاهده ای و مقایسه عملکرد گندم دوروم در شرایط دیم گرمسیری
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*