بررسی لاینهای جدید گلرنگ حاصل از دورگ های داخلی و ژنوتیپ های خارجی از نظر عملکرد دانه و روغن


بررسی لاینهای جدید گلرنگ حاصل از دورگ های داخلی و ژنوتیپ های خارجی از نظر عملکرد دانه و روغن
منظور بررسی، لاینهای جدید گلرنگ حاصل از دورگ های داخلی و ژنوتیپ های خارجی از نظر عملکرد دانه و روغن و سایر خصوصیات مهم زراعی آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار مورد ارزیابی برنامه گرفتند.


بررسی و مقایسه عملکرد لاین های جو در شرایط دیم گچساران
کلیه ژنوتیپ های مورد بررسی در مناطق خسروشهر تبریز و اسلام آباد غرب در اثر سرمای زمستانه از بین رفت و در منطقه کرج نیز خسارت سرما بسیار شدید بود.


بررسی اثر ازت و تراکم بذر بر عملکرد گندم در دست معرفی لاین TR 80 (کوهدشت) در شرایط دیم گرمسیری
بطوریکه در اکثر ارقام بیش از 60 % خسارت سرما مشاهده گردید ولی در عین حال مقاومترین رقم به سرمای زمستانه در کرج مربوط به رقم شماره 11 (CART.77.191) با 30 % خسارت سرما و عملکرد 1001 کیلوگرم دانه در هکتار می باشد.


بررسی نسل های در حال تفکیک لاینهای بین المللی عدس متحمل به سرما در شرایط دیم (Lif 5N-CT-2001)
بالاترین میزان عملکرد دانه در داراب فارس مربوط به لاین شماره 2 (K.H.90-411) با عملکرد 3855 کیلوگرم در هکتار و در اصفهان متعلق به لاین شماره 4 (K.H.23.57) با 3396 کیلوگرم دانه در هکتار هست.


ارزیابی مقاومت ارقام نخود نسبت به بیماری برق زدگی با عامل Ascochyta rabiei


بررسی ارقام جو در آزمایشات مقایسه عملکرد یکنواخت سراسری مناطق سردسیر دیم


54 out of 100 based on 49 user ratings 1124 reviews

بررسی لاینهای سرداری در کشت خالص و مخلوط در مقایسه با ارقام و لاینهای پیشرفته گندم در شرایط سردسیر دیم
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام جو در آزمایشات یکنواخت مناطق نیمه گرمسیر دیم
ارزیابی مقاومت لاین های امیدبخش گندم دیم (نامزد نامگذاری نسبت به سیاهک پنهان پاکوتاه با عامل Tilletia Controversa Kuhn در مناطق دیم کشور)
بررسی عکس العمل درختان بادام دیم نسبت به شیوه های مختلف جمع آوری و استحصال آب باران در حوضه ای کوچک (MCWH) در منطقه آذربایجان شرقی
بررسی ترکیب پذیری ارقام مختلف کلزا و خردل بهاره
بررسی مقاومت به خشکی در ارقام تیپ دسی بهاره
بررسی و مقایسه عملکرد و تعیین سازگاری ارقام نخود تیپ دسی دیم بهاره
بررسی خزانه الیت نخود بهاره در آزمایشات بین المللی CLEN-SP2-2000
بررسی در خزانه بین المللی برق زدگی نخود (CLABN-B-98)
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*