اصلاح واریته های محلی شبدر ایرانی در استان چهارمحال و بختیاری به روش گزینش لینه های خالص


اصلاح واریته های محلی شبدر ایرانی در استان چهارمحال و بختیاری به روش گزینش لینه های خالص
در این سال ژنوتیپ های مشابه حذف شدند و از ژنوتیپ های باقیمانده که هموقت نیز بذرشان تکثیر شده بود، جمعاً 10 ژنوتیپ برتر به همراه 8 توده محلی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی جهت مقایسه عملکرد و سایر صفات برای سال بعد در آخر تابستان کاشته شدند.


بررسی لاینهای سرداری در کشت خالص و مخلوط در مقایسه با ارقام و لاینهای پیشرفته گندم در شرایط سردسیر دیم


بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام جو در آزمایشات یکنواخت مناطق نیمه گرمسیر دیم


60 out of 100 based on 45 user ratings 470 reviews

ارزیابی مقاومت لاین های امیدبخش گندم دیم (نامزد نامگذاری نسبت به سیاهک پنهان پاکوتاه با عامل Tilletia Controversa Kuhn در مناطق دیم کشور)
بررسی عکس العمل درختان بادام دیم نسبت به شیوه های مختلف جمع آوری و استحصال آب باران در حوضه ای کوچک (MCWH) در منطقه آذربایجان شرقی
بررسی ترکیب پذیری ارقام مختلف کلزا و خردل بهاره
بررسی مقاومت به خشکی در ارقام تیپ دسی بهاره
بررسی و مقایسه عملکرد و تعیین سازگاری ارقام نخود تیپ دسی دیم بهاره
بررسی خزانه الیت نخود بهاره در آزمایشات بین المللی CLEN-SP2-2000
بررسی در خزانه بین المللی برق زدگی نخود (CLABN-B-98)
بررسی و مقایسه ارقام عدس در آزمایشات تکراردار A در شرایط دیم
مطالعه و بررسی خزانه بین المللی عدس الیت در شرایط دیم LLBN-L.S2001
بررسی در خزانه بین المللی عدس محتمل به سرما و نسلهای در حال تفکیک F5
بررسی نسلهای در حال تفکیک عدس در شرایط دیم
خزانه بین المللی الیت عدس بذر درشت در شرایط دیم
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*