بررسی صفات کمی و کیفی ارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد


بررسی صفات کمی و کیفی ارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد
به منظور دستیابی به ارقام با کمیت و کیفیت برتر تعداد 49 لاین و رقم بصورت مشاهده ای مورد بررسی برنامه گرفت.


بررسی ارقام گندم نان در آزمایشات بین المللی مشاهده ای و مقایسه عملکرد دیم
محصول لاینها پس از توزین به روش رسم نمودار با دو شاهد مرودشت و M-75-10 مقایسه شدند.


بررسی ارقام گندم دوروم در آزمایشات بین المللی مشاهده ای و مقایسه عملکرد دیم
با توجه به خصوصیات زراعی مطلوب و میزان عملکرد دانه تعداد 22 لاین جهت شرکت در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت سراسری اقلیم معتدل (PRWYT-M) کشور برای سال زراعی آینده انتخاب گردیدند.


بررسی توده های دورگ و نسل های در حال تفکیک گندم نان در شرایط دیم


بررسی و مقایسه عدس در آزمایشات تکراردار A در شرایط دیم


66 out of 100 based on 41 user ratings 1016 reviews

بررسی و مقایسه عملکرد ارقام و لاین های نخود سفید در شرایط دیم (B-Test)
بررسی مقایسه عملکرد ارقام پیشرفته عدس بهاره (Ayt-B-Test Spring)
بررسی در خزانه بین المللی ارقام نخود زمستانه
ارزیابی نسلهای در حال تفکیک نخود سفید (F6)
بررسی سازگاری خلر (Lathyus cicera) در شرایط دیم
بررسی ارقام و لاین های گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد داخلی و بین المللی در شرایط دیم
بررسی توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک گندم دوروم در شرایط دیم
بررسی ارقام و لاینهای جو لخت در آزمایش مشاهده ای بین المللی در شرایط دیم
بررسی اثر تاریخ کشت و میزان بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزای دیم (رقم P.F.7045/91)
بررسی اثرات فاصله ردیفهای کاشت و میزان بذر بر عملکرد دانه کلزا شرایط دیم نیمه گرمسیری
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*