بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد هیبرید جدید ذرت KSC 647 در کشت تاخیری و مقایسه آن با هیبرید KSC 704


بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد هیبرید جدید ذرت KSC 647 در کشت تاخیری و مقایسه آن با هیبرید KSC 704
از جائیکه همواره بعضی از زارعین در کشت اصلی ذرت بواسطه شرایط متعدد عملیات کشت را با تأخیر انجام می دهند و غالباً از هیبرید KSC 704 هستفاده می شود که بواسطه محدودیت فصل و یا برخورد گلدهی با اوج گرما معمولاً با کاهش عملکرد همراه خواهد بود.


ارزیابی نسلهای در حال تفکیک نخود سفید (F6)
به همین خاطر جهت تعیین جایگاه دقیق هیبرید جدید KSC 647 در کشتهای تأخیری و جایگزینی اون در چهار تاریخ تأخیری مختلف این دو هیبرید بطور هموقت کشت و علاوه بر مقایسه کلی عملکرد اونها در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار بمدت دو سال از نظر تاریخ کاشت مناسب نیز مورد مقایسه برنامه گرفتند.


بررسی سازگاری خلر (Lathyus cicera) در شرایط دیم
میانگین عملکرد بلال هیبریدهای مورد مقایسه 345/16664 کیلوگرم در هکتار بود.


بررسی ارقام و لاین های گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد داخلی و بین المللی در شرایط دیم
در بین تاریخهای مختلف کشت بالاترین میانگین عملکرد بلال از تاریخ کشت چهارم (28/3/81) و برابر با 09/18301 کیلوگرم در هکتار حاصل شد.


بررسی توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک گندم دوروم در شرایط دیم


بررسی ارقام و لاینهای جو لخت در آزمایش مشاهده ای بین المللی در شرایط دیم
نمایه ها:


72 out of 100 based on 37 user ratings 362 reviews

بررسی اثر تاریخ کشت و میزان بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزای دیم (رقم P.F.7045/91)
بررسی اثرات فاصله ردیفهای کاشت و میزان بذر بر عملکرد دانه کلزا شرایط دیم نیمه گرمسیری
بررسی سازگاری ارقام و لاینهای گلرنگ در شرایط مختلف آب و هوایی استان کهگیلویه و بویراحمد
بررسی لاین ها و ارقام گندم دوروم دیم در آزمایشات مقایسه عملکرد
بررسی لاینها و ارقام گندم دوروم دیم در آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد
بررسی لاینها و ارقام گندم نان دیم در آزمایشات مقایسه عملکرد
ارزیابی ژنوتیپ های جو در آزمایشات بین المللی مشاهده ای و مقایسه عملکرد در شرایط دیم
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام کلزا در شرایط دیم نیمه گرمسیری
بررسی ارقام و لاینهای گندم نان در آزمایش های بین المللی مقایسه عملکرد در شرایط دیم
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*