بررسی کاربرد روش Cryopreservation برای حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی سیب زمینی


بررسی کاربرد روش Cryopreservation برای حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی سیب زمینی
به منظور راه اندازی سیستم نگهداری طولانی مدت ژرم پلاسم در حالت انجماد سریع و در ازت مایع (Cryopreservation) در موسسه مالي ژن گیاهی ملی ایران، امکان کاربرد این روش جهت نگهداری ذخایر ژنتیکی سیب زمینی در کشور در حال بررسی هست تاکنون گیاهچه های دوازده رقم سیب زمینی عاری از ویروس ایجاد شده در موسسه مالي ژن گیاهی ملی ایران به منظور بهینه سازی روشهای Vitrification انجماد، بازیابی و باززایی مورد بررسی برنامه گرفته هست.


ارزیابی مشاهده ای صفات زراعی و اجزاء عملکرد ارقام کلزا در شرایط دیم نیمه گرمسیری
در این پروژه پس از دستیابی به یک روش بهینه انجماد و باززائی ثبات ژنتیکی ژرم پلاسم پس از انجماد نیز بررسی خواهد گردید.


بررسی اثرات ازت، فسفر و پتاسیم بر عملکرد دانه کلزا در شرایط دیم نیمه گرمسیری


بررسی در نسل های در حال تفرق جوهای زمستانه و بینابینی بین المللی و داخلی در شرایط دیم شمال خراسان
نمایه ها:


66 out of 100 based on 21 user ratings 146 reviews

مدلسازی ریاضی خشک کن های دوار
بررسی میزان تحمل به خشکی لاین های بین المللی نخود
بررسی خزانه بین المللی نسلهای در حال تفکیک نخود (در نسل F4)
بررسی لاینهای نخود در بلوکهای دورگ گیری
بررسی لاینهای ماشک (Visia Sativa) در آزمایشات مقایسه عملکرد B
تعیین مقدار مناسب بذر مصرفی جهت کشت کلزا و خردل در شرایط دیم
بررسی ارقام زمستانه و بهاره کلزا در بلوکهای دورگ گیری و انجام تلاقی بین آنها
ارزیابی مقاومت لاین های امید بخش برای معرفی جو دیم در برابر لکه نواری
بررسی صفات فنومورفولوژیک موثر بر مقاومت به آفت هلیوتیس در ارقام مختلف نخود
ارزیابی کارآیی تثبیت ازت نخود رقم LLC 482 در همزیستی با چند مزوریزوبیوم در شرایط دیم
بررسی و ارزیابی ارقام کلزای پاییزه در شرایط دیم کرمانشاه
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*