اصلاح کولتیوارهای OP پیاز ایرانی (مرحله اول تهیه اینبرد لاین به روشSelfing and massing)


اصلاح کولتیوارهای OP پیاز ایرانی (مرحله اول تهیه اینبرد لاین به روشSelfing and massing)
به منظور دستیابی به اینبرد لاینهای پیاز از توده های پیاز ایرانی (روز بلند و متوسط) با صفات کمی و کیفی مطلوب تعداد 16 توده پیاز بررسی شد.


بررسی و ارزیابی ارقام گلرنگ پاییزه در شرایط دیم
نتایج نشان داد: کرج: بذور S2 حاصله جهت بررسی و انتخاب لاینهای برتر ابتدا در گلخانه کشت شد تا پس از رسیدن به رشد کافی به زمین منتقل گردد که % سبز خوبی حاصل نشد و مجدداً بذور باقیمانده را در زمین اصلی کشت و ضمن مراقبتهای زراعی از 11 توده پیاز تعداد 36 لاین برتر انتخاب گردید که جهت بذرگیری در مزرعه کاشته شد.


ارزیابی مقاومت ارقام و لاین های پیشرفته گندم در دست معرفی مناطق دیم کشور نسبت به سپتوریوز
اصفهان: تعداد 17 لاین برتر از بذور S2 کاشته شده انتخاب و پیازها جهت بذرگیری در مزرعه کشت گردید.


ارزیابی مقاومت ارقام گندم در دست معرفی مناطق دیم کشور نسبت به بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه ای و مزرعه ای با استفاده از محاسبه سطح زیرمنحنی


مطالعه ژرم پلاسمهای ارقام بومی گندم دوروم در شرایط دیم
نمایه ها:


72 out of 100 based on 17 user ratings 692 reviews

ارزیابی مشاهده ای و مقایسه عملکرد ژنوتیپهای گندم نان در آزمایشات بین المللی در شرایط دیم
ارزیابی مشاهده ای و مقایسه عملکرد ژنوتیپهای گندم دوروم در آزمایشات بین المللی در شرایط دیم
بررسی نسلهای در حال تفکیک جو داخلی
بررسی ارقام و لاینهای جو زمستانه و بینابین بین المللی به منظور انتخاب والدین برای بلوکهای دورگ گیری
دورگ گیری ارقام و لاینهای جو بمنظور ایجاد تنوع ژنتیکی
بررسی نسلهای در حال تفکیک عدس
بررسی در خزانه بین المللی لاین های نخود متحمل به خشکی CIDTN-2001
بررسی در خزانه بین المللی ارقام نخود متحمل به سرما CLCTN-2001
مقایسه عملکرد و تعیین درجه سازگاری ژنوتیپ های عدس دیم
بررسی سازگاری ارقام پیشرفته ماشک (Viciaervilia) در شرایط دیم
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*