طراحی و اجرای تولید بذر سالم سیب زمینی به روش تلفیقی ‏‎in vitro‎‏ ، ‏‎in vivo‎‏ در مراکز عمده تولید بذر


طراحی و اجرای تولید بذر سالم سیب زمینی به روش تلفیقی ‏‎in vitro‎‏ ، ‏‎in vivo‎‏ در مراکز عمده تولید بذر
یکی از مشکلات عمده تولید سیب زمینی، وجود بیماریهای ویروسی می باشد و از اونجا که گیاه سیب زمینی معمولا به روش غیرجنسی و توسط غده تکثیر می شود، ویروسها نیز به راحتی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند و در ضمن این انتقال، غلظت ویروسها نیز افزایش می یابد و سبب افت کمیت و کیفیت محصول می گردد که به اون دژنره شدن سیب زمینی گویند و این عمل تا جایی پیش می رود که محصول از نظر اقتصادی فاقد ارزش خواهد شد .


بررسی ارقام و لاینهای گندم نان در آزمایش مقایسه عملکرد در شرایط دیم گرمسیری (آزمایش A)
لذا این پروژه با هدف تولید 3000 تن بذر سالم سیب زمینی با کمک تکنیک کشت بافت در مراکز عمده تولید بذر سیب زمینی راه اندازی و در حال اجرا می باشد .


بررسی ارقام و لاینهای جو در آزمایش های مقایسه عملکرد در شرایط دیم مناطق معتدل
تا کنون با هستفاده از ترکیب دو روش مریستم برداری و حرارت درمانی، گیاهچه های عاری از ویروس 2 رقم مارفونا و آگریا بدین صورت بدست آمده که ابتدا غده های ارقام مارفونا و آگریا بدین صورت بدست آمده که ابتدا غده های ارقام مارفونا و آگریا در گلخانه کشت گردیدند .


بررسی مشاهده ای بین المللی ارقام و لاینهای جو در شرایط دیم مناطق سرد و معتدل
هنگامی که گیاهچه ها به ارتفاع 20 سانتیمتر رسیدند، پس از عمل سربرداری، برای مدت 4 هفته به شرایط ترموتراپی منتقل گردیدند .


مطالعه ژرم پلاسمهای ارقام بومی گندم نانی در شرایط دیم
سپس اندام هوایی گیاهان ترموتراپی شده، بریده شده و به قطعات تک گره تقسیم گردیدند، سپس اقدام به مریستم برداری گردید واز گیاهچه های حاصل از رشد مریستمها تست ویروسی بعمل آمد و نهایتا گیاهچه های سالم تکثیر گردیدند .


بررسی در آزمایش مشاهده ای ارقام بین المللی گندم دوروم در منطقه سردسیر دیم
تعدادی از این گیاهچه ها نیز به آزمایشگاه تجهیز شده همدان فرستاده شد تا در اونجا نیز به صورت انبوه تکثیر گردد .


بررسی ارقام زمستانه و بینابینی گندم نان در آزمایش های مشاهده ای و مقایسه عملکرد بین المللی در شرایط دیم
آزمایشگاه دیگری نیز به همین منظور در مشهد مقدس در نظر گرفته شده که هم اکنون مراحل پایانی تجهیز را طی می کند .


دورگ گیری ارقام و لاینهای گندم دوروم به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی
در ضمن تعدادی از گیاهچه های هر رقم پس از طی مرحله سازگاری، جهت تولید مینی تیوبر، به چهار ترکیب خاکی مختلف در گلخانه منتقل گردیدند که از طی 3 ماه غده هایی با وزن 2 تا 20 گرم تولید نمودند .


ارزیابی مقاومت ارقام ولاینهای پیشرفته گندم دیم نسبت سیاهک پنهان پاکوتاه گندم به عامل T.Controversa Kuhn در مناطق دیم کشور60 out of 100 based on 55 user ratings 1130 reviews