اثرات پایه و پیوندک بر روی درصد زودخندانی و ارتباط آنها با آفلاتوکسین


اثرات پایه و پیوندک بر روی درصد زودخندانی و ارتباط آنها با آفلاتوکسین
آلودگی میوه پسته به آفلاتوکسین یکی از مهمترین مسائلی هست که صادرات پسته را در معرض برنامه داده هست .


شناسایی، جمع آوری و مقایسه ژنوتیپهای مختلف چیکو
آفلاتوکسین از متابولیتهای ثانویه ‏‎A.parasiticus, Aspergillus flavus‎‏ می باشد .


احداث کلکسیون ارقام برتر انبه به‌منظور جمع آوری ژرم پلاسمهای موردنظر
پسته های زودخندان (‏‎Early split‎‏) مهمترین عامل آلودگی محصول پسته به آفلاتوکسین در باغ به شمار می روند .


تعیین مناسبترین زمان و روش پیوند انبه در استان هرمزگان
به منظور بررسی راههای کاهش آلودگی به آفلاتوکسین درباغ اثرات چهار پایه اهلی، سرخس، بنه و آتلانتیکا و سه پیوندک احمدآقایی، کله قوچی و اوحدی بر روی % زود خندانی و شکاف خوردگی نامنظم پوست رویی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه شماره دو موسسه تحقیقات پسته انجام شد .


ارزیابی ارقام گندم بین المللی در آزمایشات مشاهده ای و مقایسه عملکرد در شرایط دیم


اثر درجه حرارت بالا بر کارآیی جو


72 out of 100 based on 47 user ratings 1022 reviews

بررسی اثرات تنش گرما بر ارقام پیشرفته گندم نان دیم
ارزیابی مقاومت لاینهای خالص ارقام بومی گندم نانی نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم در شرایط دیم
تلاقی چند واریته زراعی به منظور انتقال مقاومت به سیاهک پنهان معمولی از چند واریته مقاوم با عامل ‏‎Tilletia Iaevis Kuhn‎‏
بررسی مقاومت لاینهای بین المللی جودیم نسبت به شته روسی و زنبور ساقه خوار گندم در شرایط دیم
بررسی واکنش لاینهای بین المللی گندم نسبت به بیماریهای برگی وایج در شرایط دیم
ارزیابی ارقام بهاره کلزا وخردل در شرایط دیم
شناسایی و تعیین فاکتورهای بیماریزائی سیاهک پنهان معمولی گندم ‏‎Tilletia laevis kuhn‎‏ در مناطق دیم کشور
ارزیابی مقاومت لاین های گندم دیم کاندید معرفی نسبت به نژادهای سیاهک پنهان معمولی گندم در مناطق مختلف کشور
ارزشیابی مقاومت لاین های پیشرفته جو دیم در برابر بیماری لکه نواری(‏‎Pyrenophora graminea‎‏ )
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*