بررسی و تهیه مناسبترین ترکیب لاین های تجارتی ورامین در استان خراسان


بررسی و تهیه مناسبترین ترکیب لاین های تجارتی ورامین در استان خراسان
این طرح در دو قسمت یکی انتخاب تک بوته برای تهیه نوکلئوس بذری سال 1381 هستان انجام پذیرفت که دراین قسمت 797 تک بوته برتر از نظر عملکرد، زودرسی و صفات ظاهری انتخاب گردیده و به ورامین جهت انجام آزمایشات کیفی ارسال گردیدند و پس از انجام آزمایشات کیفی انتخاب تک بوته بر پايه کلیه صفات کیفی و کمی صورت پذیرفت و تعداد دیگری از تک بوته ها حذف گردیدند تک بوته های باقیمانده 470 لاین های سال 1381 سلکسیون رقم ورامین را تشکیل می دهند در قسمت دوم ترکیبات مختلف لاین های رقم ورامین حاصل از سالهای مختلف (طبقات بذری) به همراه شاهد (رقم ساحل) کشت گردیدند .


بررسی سازگاری ارقام بین المللی خلر ‏‎(Latyrus sativus)‎‏ در شرایط دیم
درایستگاه نیشابور چهار صد و ده لاین انتخابی از سال قبل به همراه شاهد محلی (گواهی شده ورامین) کشت شدند .


بررسی خزانه بین المللی الیت ارقام عدس بذر درشت در شرایط دیم
سپس انتخاب بوته بر پايه خصوصیات زراعی و مرفولوژیکی دربین اونها انجام گرفت .


بررسی خزانه بین المللی الیت ارقام نخود سفید لباره در شرایط دیم
بذور انتخابی بذر نوکلئوس سال 81 را فراهم می آورند .


حفظ و تکثیر لاینهای عقیم ‏‎( ‏‎A‎‏ لاین ) نگهداری ‏‎‎‏( ‏‎B‎‏ لاین ) و ایجاد کننده باروری ( ‏‎R‎‏ لاین )
بقیه بذور گرفته شده به عنوان طبقه بذری سوپر الیت برای تکثیر بکاررفت .


تهیه لاینهای نر عقیم جدید متناسب با شرایط آب و هوایی گیلان و مازندران از طریق تلاقی برگشتی
در آزمایش پست کنترل طرح ترکیب مختلف لاینهای رقم ورامین حاصل از سالهای قبل (طبقات بذری) به همراه شاهد (رقم ساحل) کشت و از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد مورد بررسی آماری برنامه گرفتند .


سازگاری و مقایسه عملکرد لاینهای هیبرید با ارقام شاهد منطقه


بررسی تولید و مقایسه عملکرد مقدماتی بذور هیبرید برنج در استان گیلان


78 out of 100 based on 43 user ratings 368 reviews

رفتار اصلاحی گل د رارقام و درصدد گر گشتی لاینهای نر عقیم در شرایط آب و هوایی گیلان
بررسی ارقام و لاینهای جو در آزمایشات مقایسه عملکرد داخلی و بین المللی ( دیم )‌
بررسی ارقام گندم زمستانه و بینابین در آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد در شرایط دیم
بررسی توده های دو رگ و نسلهای در حال تفکیک گندم دو روم بین المللی در شرایط دیم
بررسی ارقام گندم در آزمایشات عملکرد در شرایط دیم
بررسی مقاومت به خشکی در هیبریدهای دیررس تجارتی ذرت دانه ای
بررسی چگونگی تکامل تخمک و سقط جنین در تعدادی از ارقام مهم انگور بیدانه به منظور بهره گیری از آن در تکنیک نجات جنین
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*