بررسی و تعیین تاریخ کاشت و تراکم بوته مناسب گلرنگ پائیزه درمنطقه داراب


بررسی و تعیین تاریخ کاشت و تراکم بوته مناسب گلرنگ پائیزه درمنطقه داراب
در این بررسی به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت و تراکم مناسب گلرنگ در منطقه داراب فارس از سه تاریخ کاشت (15 آبان، اول آذرماه، 15 آذرماه) و سه تراکم بوته 15*60، 10*60، 50*60 برروی رقم پائیزه ‏‎L.R.V.51.51‎‏ دریک آزمایش اسپلیت پلات با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار هستفاده به عمل آمد درطول دوره رشد ازصفات مهم یادداشت برداری های لازم صورت پذیرفت .


ارزیابی کمی و کیفی لاینهای خالص برنج در آزمایش مقدماتی
نتایج حاصله نشان داد که بالاترین میزان عملکرد دانه از تاریخ 1/9/79 با تراکم 10*60 با 3882 کیلوگرم در هکتار بدست آمد .


بررسی نسل های در حال تفکیک برنج تاخلوص کامل


مقایسه عملکرد لاین های برنج در آزمایش ناحیه ای


54 out of 100 based on 39 user ratings 914 reviews

مطالعه آپومیکسی در تعدادی از ژنوتیپهای گردو
مطالعه مقدماتی توده های بومی گردو بمنظور دستیابی به ژنوتیپ های مرغوب
تاثیر تنش خشکی بر مراحل فنولوژیکی ژنوتیپ های گردو
شناسایی و جمع آوری تکمیلی ژنوتیپهای برتر توده های گردو ایران
بررسی ژنتیک مقاومت به سفیدک سطحی و امکان دستیابی به نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های مقاوم به آن در چغندرقند
بررسی و مقایسه کیفی نتایج F1 حاصله از هیبریداسیون بین دو رگ مینولانانجلو در شانگشا (مادر) و نارنگی های شانگشا، پیچ و یونسی و پرتقالهای هاملین
بررسی تعیین سازگاری و مناسبترین تراکم کشت ارقام گلابی بر روی پایه رویشی کوئینس
بررسی و انتخاب مناسبترین تلقیح کننده برای ارقام تجارتی گلابی اصفهان
بررسی و تعیین مناسبترین روش و زمان پیوند در گردو در شرایط گلخانه در شاهرود
ایجاد کولتیوارهای برتر گردو از طریق دورگ گیری با استفاده از روش گزینش شاخص در آذربایجان شرقی
بررسی و مقایسه ژنوتیپهای برگزیده گردو با ارقام خارجی
Determining Referer in PHP
PHP - Custom error handling. Redirected 404 is being hijacked by AVG Anti-Virus. How to stop?
PHP utf8 problem
How to get Selenium working with PHP/Firefox3 on Linux
How do I limit which countries can view my website ( PHP )
PHP Module for reading torrent files [closed]
How to set up your own PEAR Channel?
Does anyone know of a php framework that would handle progressive enhancement for Flash/Flex content?
Object-relational mapping: What's the best way to implement getters?
What's the best process / app for automated deployment of PHP apps?
*